Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne i prawo finansowe 370-AN1-2PFP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 23
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2018.

3) Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017.

4) Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

5) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010.

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

2) Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

3) Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013.

4) Kosikowski C., Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Warszawa 2013.

5) Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2010.

6) Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

7) Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003

8) Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Warszawa 2000.

Akty prawne:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Ustawa o finansach publicznych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG3, sposób weryfikacji: prace pisemne w ramach zajęć e-learningowych, egzamin pisemny lub ustny w zależności od preferencji studentów.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez: właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo-administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1, sposób weryfikacji: prace pisemne w ramach zajęć e-learningowych, egzamin pisemny lub ustny w zależności od preferencji studentów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KA6_KK2; sposób weryfikacji: prace pisemne w ramach zajęć e-learningowych, egzamin pisemny lub ustny w zależności od preferencji studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem na ocenę. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Część pisemna składa się z dwóch części, zaś część ustna jest jednoczęściowa. Warunkiem zdania egzaminu jest zdanie zarówno części pisemnej jak i ustnej, co oznacza uzyskanie minimum 51%, tj. 20 pkt. Z każdej części. Osoby, które nie uzyskają minimum 20 pkt z części pisemnej nie mogą przystąpić do części ustnej, oznacza to, że nie zdały one egzaminu w pierwszym podejściu. W takiej sytuacji przysługuje podejście do egzaminu poprawkowego, który ma formą identyczną, jak egzamin q pierwszym terminie. Część pisemna składa się z następujących dwóch części. Pierwsza część pisemna polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z czterdziestu pytań. Za każde pytanie można otrzymać maksymalnie 0,5 pkt. Maksymalnie zatem za test można otrzymać 40 pkt. Czas na napisanie testu to 40 minut. Druga część pisemna polega na rozwiązaniu dwóch kazusów w czasie 40 minut. Każdy student jest zobowiązany do przyniesienia własnego tekstu ustawy o finansach publicznych w wersji papierowej, z której może korzystać w trakcie tej części egzaminu. Za każdy kazus można otrzymać od 0 pkt do 10 pkt. Maksymalnie zatem za tę część można otrzymać 20 pkt. Część ustna egzaminu polega na odpowiedzi na dwa pytania, wylosowane z listy 77 pytań. Za tę część egzaminu można maksymalnie otrzymać 40 pkt, tj. po 20 pkt za pytanie. Ocena za egzamin obliczana jest łącznie na podstawie części pisemnej i części ustnej według następującej skali: bdb 73 pkt. – 80 pkt.; db+ 65 pkt. – 72 pkt.; db 57 pkt. – 64 pkt.; dst+ 49 pkt. – 56 pkt.; dst 41 pkt. – 48 pkt.; ndst 0 pkt. – 40 pkt. Osoby, które podejmą w trakcie egzaminu jakąkolwiek próbę komunikacji z inną osobą niż egzaminator kończą egzamin ze skutkiem natychmiastowym i z wynikiem niedostatecznym.

Zakres tematów:

1. Zakres i rola finansów publicznych w państwach OECD

2. Nauka finansów publicznych i prawa finansowego

3. Polityka finansowa

4. Deficyt i dług publiczny.

5. Prawo walutowe, prawo dewizowe, bank centralny

6. Decentralizacja finansów publicznych

7. Sektor finansów publicznych

8. Budżet państwa i ustawa budżetowa

9. Stosowanie prawa finansowego

10. Umowy w prawie finansowym

11. Budżet i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

12. Kontrola finansów publicznych

13. Administracja finansowa

14. Planowanie wieloletnie i budżetowanie zadaniowe

15. Aksjologia prawa finansowego

Metody dydaktyczne:

Wykład, zajęcia zdalne (przed kamerką), zajęcia e-learningowe, konsultacje.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia i egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Zawadzka-Pąk 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.