Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Prawo administracyjne 370-AN1-2PROPAD
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2006;

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA6_WK1 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk,- zna podstawową terminologię właściwą dla administracji,- zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych związanych z administracją, pozwalające opisywać organy publiczne, struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące,- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Umiejętności:-

KA6_UW1 właściwie posługuje się podstawową terminologią związaną z administracją,-

KA6_UK2 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Kompetencje społeczne:-

KA6_KK3 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji,- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę w formie pisemnej lub zdalnej

ocena aktywności na zajęciach e-learningowych oraz zaliczenie ustne/pisemne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: konsultacje prowadzone w grupie oraz – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie lub praca zdalna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 16:00 - 17:15, sala 120
Mirosław Wincenciak, Małgorzata Wenclik 12/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)