Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne 370-AN1-3POA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wojciech Chróścielewski, Paweł Dańczak, Jan Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2021

Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018

Małgorzata Jaśkowska, Dagmara Gut, Jacek Jaworski, Konrad Łuczak, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2021

Robert Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2019

Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, Warszawa 2021

Marek Wierzbowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

wiedza:

KA6_WG1 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa administracyjnego i administracji publicznej.

KA6_WG2 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego, procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej.

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, kolokwia, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie ustne lub pisemne.

umiejętności:

KA6_UK1 Absolwent potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) powiązanej z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, kolokwia, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie ustne lub pisemne.

kompetencje społeczne

KA6_KK1 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa administracyjnego (materialnego,ustrojowego, procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej.

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, kolokwia, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie ustne lub pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Możliwość podwyższenia oceny końcowej o 0,5 stopnia za aktywność w trakcie zajęć.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne:

- pojęcie i geneza postępowania administracyjnego

- pojęcie prawa postępowania administracyjnego,

- rodzaje postępowań administracyjnych,

- funkcje postępowań administracyjnych.

2. Podmioty postępowania administracyjnego:

- organ administracji publicznej wg KPA,

- organy wyższego stopnia,

- strona postępowania,

- współuczestnictwo stron w postępowaniu administracyjnym

- podmioty na prawach strony,

- inni uczestnicy.

3. Właściwość ogólna i szczególna organów prowadzących postępowanie:

- zasady określania właściwości miejscowej,

- zasady określania właściwości funkcjonalnej,

- spory o właściwość,

- spory kompetencyjne,

- wyłączenia organów,

- wyłączenia pracowników.

4. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.

5. Wszczęcie postępowania:

- zasady wszczynania postępowania z urzędu,

- wszczęcie postępowania na żądanie strony,

- wymogi formalne podania w sprawie administracyjnej,

- skutki niedochowania wymogów formalnych,

- postępowanie z podaniami wniesionymi do organu niewłaściwego

6. Czynności organu prowadzącego postępowanie:

- załatwianie spraw,

- doręczanie pism,

- wezwania,

- terminy,

- protokołowanie i adnotacje,

- udostępnianie akt stronom.

7. Postępowanie dowodowe:

- pojęcie i zasady prowadzenia,

- środki dowodowe i ich rodzaje,

- domniemania i uprawdopodobnienia,

- notoria,

- omówienie środków dowodowych kodeksowych i pozakodeksowych,

- uprawnienia, jakie przysługują stronie w trakcie prowadzonego postępowania dowodowego

- rozprawa administracyjna.

8. Przeszkody procesowe rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty:

- zawieszenie postępowania,

- bezprzedmiotowość i umorzenie postępowania.

9. Zakończenie postępowania – decyzja administracyjna:

- cechy przesądzające o istnieniu i obowiązywaniu decyzji,

- wymogi formalne decyzji,

- uzasadnienie,

- wykonalność decyzji nieostatecznych i rygor ich natychmiastowej wykonalności,

- uzupełnianie, prostowanie i wyjaśnianie decyzji.

10. Ugoda administracyjna – dopuszczalność i tryb zawierania. Mediacja.

11. Postanowienia:

- postanowienia w kwestiach incydentalnych,

- postanowienia kończące postępowanie.

12. Weryfikacja rozstrzygnięć administracyjnych w toku instancji:

- pojęcie środków prawnych i ich rodzaje,

- istota odwołania – jego dewolutywność i suspensywność,

- podmioty uprawnione do odwołania,

- organy odwoławcze,

- warunki dopuszczalności,

- tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań,

- uprawnienia orzecznicze organów odwoławczych i ich ograniczenia,

- zażalenia i tryb ich rozpatrywania.

13. Wznowienie postępowania administracyjnego – istota, przesłanki, przebieg i rodzaje rozstrzygnięć oraz ich skutki.

14. Stwierdzenie nieważności decyzji – istota, przesłanki, przebieg i rodzaje rozstrzygnięć oraz ich skutki.

15. Pozostałe przypadki wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych i postanowień. Zmiana w trybie art. 154 i 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wygaszanie decyzji administracyjnych.

16. Koszty postępowania administracyjnego. Postępowanie uproszczone. Kary administracyjne.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupach, kazusy, zadania w e-learningu oraz konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:00, sala 311
Anna De Ambrosis Vigna 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)