Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz.II 370-AS1-2LJA2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2014

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników; Konieczna-Purchała A.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2014

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Legal English Basics, Cyganik, M, Warszawa, 2018, Wydawnictwo C.H.Beck

Professional English in Use. Law, Brown G., Rice S., CUP, 2007

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes; Chazal E. & McCarter S; OUP, 2012.

zasoby internetowe:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

www.linguahouse.com

www. quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.pearsonlongman.com/summit2e/members/level2/sample-units/unit10-student-edition.pdf

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net,www.cnn.com, www.theguardian.com, itp. www.voanews.com, www.bbc.co.uk

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa administracyjnego i administracji publicznej.

KA6_UK3: absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KA6_KK2: absolwent jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa administracyjnego oraz przedmiotu działania administracji publicznej.

KP6_UK3

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i przekładu tekstów specjalistycznych.

Sposób weryfikacji: test zaliczeniowy, udział w dyskusji, praca w grupach, wypowiedzi pisemne, wykonanie zadań w formie zdalnej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywności/zadania/prace podlegające ocenie:

1. Regularna obecność na zajęciach – bez usprawiedliwienia można opuścić 2 zajęcia w semestrze.

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć (prace domowe) i testów/prac/zadań sprawdzających opanowanie realizowanego materiału,

- zaliczenie kursu e-learningowego na minimum 51% (jeżeli lektor prowadzący grupę wykorzystuje tę formę nauczania oraz w zależności od sytuacji związanej z COVID-19),

- zaliczenie na ocenę prezentacji związanej z dziedzinami umiejscowionymi w naukach prawnych, polityce i administracji lub o zarządzaniu i jakości.

4. Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów/prac/zadań sprawdzających opanowanie realizowanego materiału.

Kryteria oceniania powyższych aktywności/zadań/prac wg skali procentowej przyjętej w SPNJO:

ocena bdb: co najmniej 91%

ocena db+: co najmniej 81%

ocena db: co najmniej 71%

ocena dst+: co najmniej 61%

ocena dst: co najmniej 51%

Uwaga: W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (więcej niż 2 w semestrze) student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji lektora materiału zrealizowanego na opuszczonych zajęciach oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4 za każdą nadplanową nieusprawiedliwioną nieobecność).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Część II lektoratu kończy się egzaminem (po 4 semestrze studiów).

Egzamin składa się z części pisemnej (80 punktów) i ustnej (20 punktów).

Kryteria zaliczenia całego egzaminu wg. skali procentowej przyjętej w SPNJO (j.w.). W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami specjalistycznymi:

Analiza językowa bieżących artykułów związanych z prawem.

Prawo karne.

Postępowanie karne.

Ćwiczenie płynnego mówienia.

Życie codzienne.

Analiza językowa bieżących artykułów związanych z sytuacjami na świecie.

Prawo podatkowe. Raje podatkowe.

Prawo rodzinne.

Tematy ogólne:

1. Systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach.

2. Rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem umiejętności miękkich i potrzeby dokształcania się przez całe życie.

3. Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka.

4. Wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie.

5. Wpływ nowych technologii na społeczne i zawodowe życie człowieka.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana, metoda heurystyczna, metoda problemowa, praca w grupie, metoda pokazu w ramach pracy asynchronicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:30 - 15:00, sala 310
każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Paulina Nalewajko 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)