Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne i prawo finansowe 370-AS1-2PFP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2018.

3) Wójtowicz W., Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017.

4) Chojna-Duch E., Prawo finansowe. Finanse Publiczne, Warszawa 2017.

5) Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

6) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych", Warszawa 2010.

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

2) Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

3) Mastalski R., Fojcik-Mastalska E. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013.

4) Kosikowski C., Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Warszawa 2013.

5) Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2010.

6) Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

7) Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003

8) Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Warszawa 2000.

Akty prawne:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Ustawa o finansach publicznych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG3; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez: właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo-administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę, ocenianie ciągłe, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KA6_KK2; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne/ustne, zaliczenie na ocenę,

ocenianie ciągłe, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - zaliczenie w formie testu (I etap) i zaliczenie ustne (II etap).

Zaliczenie końcowe odbędzie się w dwóch etapach:

Etap I - pisemny: czas trwania: do 40 minut, rozwiązanie testu składającego się z 40-u pytań. Łącznie do uzyskania 40 punktów

Etap II – ustny (nieobowiązkowy)– odpowiedź na 4 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Za każdą odpowiedź można uzyskać max. 10 pkt

Można uzyskać do 40 punktów za realizację zadań dodatkowych i za aktywność w ramach zajęć.

Skala ocen pozytywnych:

90-120 bdb

70-89 db+

60-69 db

50-59 dst+

40-49 dst

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne w Konstytucji RP.

2. Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych. Zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

3. Sektor finansów publicznych oraz formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych.

4. Dług publiczny państwa oraz dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego.

5. Planowanie wieloletnie w Polsce: Wieloletni Plan Finansowy Państwa oraz wieloletnia prognoza finansowa.

6. Zasady budżetowe w świetle publicznych planów finansowych: budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetu JST.

7. Ustawa budżetowa: uchwalanie budżetu państwa, wykonywanie budżetu, sprawozdawczość budżetowa.

8. Uchwała budżetowa JST: planowanie budżetu w jednostce samorządu terytorialnego, wykonywanie i sprawozdawczość budżetowa.

9. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Lotko 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.