Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne i prawo finansowe 370-AS1-2PFP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

3) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG3; sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, zaliczenie pisemne.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych poprzez: właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo-administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1; sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, zaliczenie pisemne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KA6_KK2; sposób weryfikacji: ocenianie ciągłe, zaliczenie pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, na które składa się suma punktów zdobytych podczas:

- wejściówek - odbędzie się 12 wejściówek, z których łącznie można uzyskać 24 pkt

- kolokwiów - odbędą się dwa pisemne kolokwia. Kolokwia będą się składać z dwóch części: część pierwsza - test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru i część druga: 2 pytania opisowe. Za każde z kolokwiów można uzyskać łącznie 50 pkt (20 pkt za test i 30 za pytania opisowe). Czas trwania każdego z kolokwiów to ok. 90 min.

Skala ocen od 2 do 5.

124-111 bdb

110-99 db+

98-86 db

85-74 dst+

73-62 dst

Warunkiem podejścia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszcza się 2 nieobecności).

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne w Konstytucji RP.

2. Środki publiczne.

3. Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych i specyfika ich funkcjonowania oraz finansowania.

4. Zasady budżetowe.

5. Treść i struktura ustawy budżetowej.

6. Procedura budżetowa.

7. Wykonywanie budżetu i kontrola jego wykonania.

8. Kolokwium 1.

9. Planowanie wieloletnie w państwie i samorządzie terytorialnym.

10. Treść i struktura uchwały budżetowej.

11. Procedura budżetowa w JST.

12. Wykonywanie budżetu i kontrola jego wykonania.

13. Państwowy dług publiczny.

14. Kolokwium 2.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 120
Ewa Lotko 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)