Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wskazana w cz. A sylabusa.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2 - sposób weryfikacji: egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap),

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KA7_WK5 - sposób weryfikacji: egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap).

Umiejętności, absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KA7_UU2 - sposób weryfikacji: egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap).

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2 - sposób weryfikacji: egzamin końcowy: pisemny (I etap) i ustny (II etap).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń.

Egzamin końcowy składa się z dwóch etapów.

Etap I - pisemny: czas trwania: do 90 minut, rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań oraz rozwiązanie minimum 3-ch kazusów. Za część pisemną student może uzyskać max. 100 pkt.

Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście do egzaminu z całości przedmiotu.

Etap II – ustny – odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości odpowiednio wcześniej. Liczba pytań skierowanych do danego studenta wynosi nie mniej niż 2. Za część ustną student może uzyskać max. 100 pkt.

Sposób wyliczenia oceny końcowej egzaminu:

Końcowy wynik punktowy stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym). Ogółem to max. 200 pkt. Skala ocen:

Skala ocen końcowych:

0-101 pkt – ocena niedostateczna;

102-122 pkt – ocena dostateczna;

123-142 pkt – ocena dostateczna z plusem;

143-162 pkt – ocena dobra;

163-182 pkt – ocena dobra z plusem;

183-200 pkt – ocena bardzo dobra.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Systemy normatywne i ich rola w społeczeństwie (prawo a moralność: różnice między normą moralną i normą prawną; relacje systemowe, funkcjonalne, treściowe i strukturalne pomiędzy prawem a innymi systemami normatywnymi) - 4 godz.

2. Istota państwa oraz pojęcie władzy państwowej i władzy publicznej (rodzaje rozstrzygnięć władczych w sferze stanowienia i stosowania prawa; legalność i legitymizacja działań władzy) - 4 godz.

3. Zasada praworządności jako podstawa demokratycznego państwa prawa - 2 godz.

4. Specyfika języka prawnego i języka prawniczego w odniesieniu do języka potocznego (podstawowe kategorie prawne) - 2 godz.

5. Tworzenie prawa; pojęcie przepisu prawnego i aktu normatywnego; źródła prawa w systemie prawa stanowionego oraz prawa zwyczajowego - 2 godz.

6. Koncepcje i zakresy obowiązywania prawa - 2 godz.

7. Stosunek prawny jako rodzaj stosunku społecznego (podmioty i treść stosunku prawnego) - 4 godz.

8. Pionowa oraz pozioma struktura systemu prawa; powiązania pomiędzy normami prawnymi; zasady systemu prawa (hierarchiczność; niesprzeczność; zupełność); rola zasad prawa przy tworzeniu i stosowaniu prawa - 4 godz.

9. Schemat stosowania prawa; etapy procesu stosowania prawa; prawda materialna jako podstawa ustalania stanu faktycznego; rola domniemań w prawie - 3 godz.

10. Rola wykładni prawa oraz wnioskowań prawniczych w procesie stosowania prawa - 3 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny, ew. uzupełniany prezentacjami komputerowymi, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Andruszkiewicz 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.