Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo 370-PS5-1PWO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

2. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wydanie 14 (lub wcześniejsze), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 (wybrane hasła).

2. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne,

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KA7_WK5 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne.

Umiejętności, absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KA7_UU2 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne.

Kompetencje społeczne, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2 - sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, zaliczenie pisemne .

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia:

- obecność na zajęciach, nieobecności zaliczane są na konsultacjach osoby prowadzącej ćwiczenia, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 6;

- analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych.

Zaliczenie końcowe - zaliczenie pisemne w formie testu oraz kazusów z zakresu podanej wcześniej listy zagadnień egzaminacyjnych z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Zakres tematów:

Zagadnienia wprowadzające: Wieloznaczność pojęcia „prawo”. Prawoznawstwo jako nauka prawna. Charakterystyka norm społecznych. Norma prawna jako norma społeczna 3 godz.

Stanowienie prawa. Fakty prawotwórcze. Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce. Konstytucja jako akt o najwyższej mocy prawnej. Bezpośrednie stosowanie konstytucji. Pojęcie i rola zasad techniki prawotwórczej. 5 godz.

Budowa aktu prawnego, struktura przepisu prawa, rozpoznawanie rodzajów przepisów prawa i ich umieszczenia w tekście aktu prawnego . 5 godz.

Przepis prawny a norma prawna. Norma prawna, budowa normy prawnej. Rekonstruowanie normy prawnej na podstawie przepisów prawa. 6 godz.

Fakty prawne. Podmiot i przedmiot stosunku prawnego. Rodzaje podmiotów prawa, zakres zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. 6 godz.

Koncepcje i zakresy obowiązywania prawa. Retroakcja. Przepisy intertemporalne i przepisy końcowe. 2 godz.

Charakterystyka systemu prawa. Więzi pomiędzy normami prawnymi w systemie prawa. Hierarchiczność systemu prawa. 2 godz.

Niesprzeczność systemu prawa, reguły kolizyjne. Zupełność systemu prawa. Luki w prawie. 1 godz.

Reguły wnioskowań prawniczych. 3 godz.

Stosowanie prawa. Etapy stosowania prawa. 3 godz.

Praworządność. 2 godz.

Kolokwium zaliczeniowe. 2 godz.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:15 - 14:30, sala 215
Sławomir Oliwniak 18/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 17:15, sala 215
Sławomir Oliwniak 21/ szczegóły
3 każdy piątek, 14:00 - 16:15, sala 215
Sławomir Oliwniak 16/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:45 - 12:00, sala 215
Sławomir Oliwniak 22/ szczegóły
5 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 211
Marcin Kanon 22/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 313
Marcin Kanon 23/ szczegóły
7 każda środa, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 211
Marcin Kanon 24/ szczegóły
8 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każda środa, 8:00 - 9:30, sala 215
Marcin Kanon 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)