Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki cz. IV 370-PS5-2LJN4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

NIE_KA7_UK1: Ma umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego obszaru i poziomu kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; umiejętność słuchania i mówienia na poziomie C1, umiejętność czytania i pisania na poziomie B2.

NIE_KA7_UK3: Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny ze specjalistami w zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów oraz skutecznie wykorzystywać tę umiejętności na rzecz własnego rozwoju.

NIE_KA7_UK4: Porozumiewa się z osobami z różnych środowisk, dialogowo rozwiązuje konflikty oraz tworzy dobrą atmosferę do komunikacji interpersonalnej.

NIE_KA7_KR2: Ustala obszary swojej pracy wymagające modyfikacji i ciągłego doskonalenia.

Weryfikacja efektów kształcenia:

ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnych studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po czwartym semestrze. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z prac pisemnych (testów i prac domowych), a także pozytywna ocena aktywności podczas zajęć.

Student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze, pozostałe muszą być zaliczone ustnie podczas konsultacji.

Egzamin pisemny i ustny po czwartym semestrze.

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zakres tematów:

1.Aktywny wypoczynek, turystyka w XXI wieku, sporty ekstremalne, jak efektywnie wypoczywać w kontekście zdrowia fizycznego i psychicznego współczesnego człowieka

2.Praca- aktywność zawodowa; oczekiwania pracownika i pracodawcy; kreatywność w pracy; wzorowe podanie o pracę, cv, rozmowa kwalifikacyjna; dodatkowe zarobkowanie- realizacja pasji i zainteresowań

3. Praca społeczna, wolontariat, zaangażowanie i aktywność obywatelska

4. Konsumpcjonizm - zakupy w XXI wieku- zakupoholizm; reklamacje usług i zwrot towarów

5. Permanentne uczenie się- trend przyszłości

6. Lektura tekstów specjalistycznych i popularnonaukowych i ich krótkie streszczenie (indywidualny dobór tematów), praca z tekstami specjalistycznymi, słownictwo specjalistyczne.

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych. Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypracowań pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny prawa z użyciem języka obcego .

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Poskrobko 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)