Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansów publicznych 370-PS5-3PFP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2) Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

3) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_WG4; sposób weryfikacji: egzamin;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_WK3; sposób weryfikacji: egzamin.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_UW1; sposób weryfikacji: egzamin;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_UW3; sposób weryfikacji: egzamin.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1; sposób weryfikacji: egzamin;

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2; sposób weryfikacji: egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny stosownie do preferencji studentów. Egzamin będzie składać się z pytań opisowych (problemowych) i kazusu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Skala ocen od 2 do 5.

Zakres tematów:

1. Finanse publiczne i prawo finansów publicznych. Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych (wykład: 2/e-learning: 0)

2. Finanse publiczne a polityka finansowa. Istota cele i instrumenty polityki finansowej (wykład: 1/e-learning: 0)

3. Istota i znaczenie finansów publicznych. Finanse publiczne a finanse niepubliczne, w tym prywatne (wykład: 1/e-learning: 0)

4. Źródła, zakres i struktura prawa finansów publicznych. Szczególna rola Konstytucji (wykład: 1/e-learning: 1)

5. Specyfika norm prawa finansów publicznych (wykład: 1/e-learning: 0)

6. Wykładnia w prawie finansów publicznych (wykład: 0/e-learning: 1)

7. Sektor finansów publicznych - pojęcie, zakres, znaczenie i implikacje (wykład: 1/e-learning: 2)

8. Zasady publicznej gospodarki finansowej oraz zasady budżetowe (wykład: 4/e-learning: 2)

9. Planowanie finansowe w państwie – podstawowe zasady oraz procedura (wykład: 3/e-learning: 3)

10. Zasady wykonywania budżetu państwa w kontekście dyscypliny finansowej oraz rola sprawozdawczości budżetowej (wykład: 1/e-learning: 1)

11. Planowanie finansowe w samorządzie terytorialnym – podstawowe zasady oraz procedura (wykład: 3/e-learning: 3)

12. Zasady wykonywania budżetu JST w kontekście dyscypliny finansowej oraz rola sprawozdawczości budżetowej (wykład: 0/e-learning: 1)

13. Państwowy dług publiczny – pojęcie, istota, rodzaje (wykład: 0/e-learning: 2)

14. Kontrola finansowa – pojęcie, rodzaje, zakres podmiotowy i przedmiotowy poszczególnych rodzajów kontroli. Znaczenie kontroli zarządczej oraz audytu (wykład: 2/e-learning: 2)

15. Odpowiedzialność w prawie finansów publicznych (wykład: 2/e-learning: 0)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, w tym również w formie e-learningu. Podczas wykładów oprócz wiedzy teoretycznej przedstawiane są określone przykłady praktyczne. Inne metody dydaktyczne: konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 104
każdy piątek, 13:00 - 14:30, sala e-learning
Joanna Salachna 145/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)