Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie karne 370-PS5-3POK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk - KA7_WG1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KA7_WG3; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

- ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - KA7_WG6; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_WK6; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

- posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł - KA7_UW5; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności - KA7_KO2; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - KA7_KR2; sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań podczas zajęć, zaliczenie pisemne;

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:

1. Obecność na zajęciach; dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze – każda kolejna nieobecność wymaga odpracowania na dyżurze (w czasie 2 dyżurów od dnia ustania przyczyny nieobecności).

2. Na zaliczenie końcowe składać będą się dwa elementy:

a) Test składający się z 50 pytań – 100 pkt do zdobycia

b) 5 kazusów do rozwiązania – 50 pkt do zdobycia

Skala ocen:

0-75 pkt – ocena niedostateczna;

76-90 pkt – ocena dostateczna;

91-105 pkt – ocena dostateczna z plusem;

106-120 pkt – ocena dobra;

121-135 pkt – ocena dobra z plusem;

136-150 pkt – ocena bardzo dobra.

Uzyskanie ponad 75% punktów za realizację zadań w ramach ćwiczeń oraz aktywność na zajęciach podnosi ocenę końcową o 0,5 stopnia.

Wśród zadań na zajęciach można wymienić wejściówki oraz kazusy. Każdą wejściówkę oraz kazus można poprawić na dyżurze. Na poprawę czas 2 dyżurów od dnia otrzymania wyniku.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego ćwiczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne – przedstawienie tematyki ćwiczeń i warunków zaliczenia przedmiotu

1. Pojęcie procesu karnego i jego funkcji;

2. Źródła prawa karnego procesowego i ich hierarchia

3. Cel procesu karnego

4. Przedmiot procesu karnego

5. Działy prawa karnego procesowego

6. Postępowanie zasadnicze i dodatkowe

7. Tryby postępowania a tryby ścigania

1. Zasady procesu karnego – definicje, rodzaje i ich podział

2. Zasada prawdy materialnej

3. Zasada obiektywizmu

4. Zasada In dubio pro reo

5. Ciężar dowodu

6. Zasada swobodnej oceny dowodów

7. Zasada bezpośredniości

8. Zasada legalizmu

9. Zasada prawa do obrony

10. Zasada publiczności

11. Zasada kontradyktoryjności i inkwizycyjności

12. Zasada skargowości i ścigania z urzędu

1. Przesłanki procesowe

2. Organy procesowe postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego

3. Właściwości sądów

4. Składy sądów

5. Spory kompetencyjne

6. Wyłączenie sędziego – iudex inhablis i iudex suspectus

1. Strony procesowe postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego

2. Oskarżyciel publiczny i ustawa o prokuraturze

3. Pokrzywdzony

4. Oskarżyciel posiłkowy

5. Oskarżyciel prywatny

6. Podejrzany a oskarżony

7. Uczestnicy postępowania karnego

8. Obrońca z wyboru i z urzędu

9. Obrońca a pełnomocnik procesowy

10. Biegli

11. Przedstawiciel społeczny

12. Podmiot zobowiązany

13. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem

1. Czynności procesowe – pojęcie, rodzaje i podziały

2. Porządek czynności procesowych

3. Skutki czynności procesowych

4. Konwalidacja wadliwych czynności procesowych

5. Dokumentacja czynności procesowych

6. Forma i tryb podejmowania i zaznajamiania z treścią czynności procesowych

7. Decyzje procesowe – wyroki postanowienia i zarządzenia

8. Prawomocność decyzji procesowych – formalna i materialna

9. Terminy – zawite, prekluzyjne i instrukcyjne; sposób ich obliczania.

10. Przywracanie terminów

11. Doręczenia

12. Przebieg narady nad orzeczeniem i procedura głosowania

13. Postępowanie renowacyjne

1. Ogólne wiadomości o dowodach – pojęcie, rodzaje i podziały dowodów

2. Prawo i postępowanie dowodowe

3. Źródło dowodu, środek dowodowy, przedmiot dowodu

4. Notoryjność powszechna i urzędowa

5. Wniosek dowodowy – dopuszczenie, przesłanki oddalenia

6. Zakazy dowodowe

7. Świadek incognito i koronny

8. Prawo do odmowy składania zeznań

9. Odbieranie przyrzeczenia od świadka

10. Dowód z opinii biegłych; elementy opinii, uzupełnianie opinii

11. Oględziny miejsca, osoby lub rzeczy

12. Przeszukanie

13. Kontrola i utrwalanie rozmów

1. Środki przymusu – pojęcie, podział i rodzaje

2. Zatrzymanie procesowe, porządkowe i administracyjne

3. Ujęcie obywatelskie a zatrzymanie

4. Tymczasowe aresztowanie i przesłanki jego stosowania

5. Terminy stosowania tymczasowego aresztowania

6. Areszt międzyinstancyjny

7. Poręczenie – definicja i rodzaje

8. Dozór Policji

9. Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego

10. List żelazny

11. List gończy i poszukiwanie oskarżonego

12. Kary porządkowe

13. Rodzaje zabezpieczenia majątkowego

1. Postępowanie przygotowawcze i jego formy

2. Terminy dochodzenia i śledztwa oraz organy je prowadzące

3. Przebieg postępowania przygotowawczego

4. Formy zakończenia postępowania przygotowawczego

5. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym

6. Podjęcie umorzonego postępowania na nowo

7. Wznowienie prawomocnie umorzonego postępowania

8. Quasi-kasacja Prokuratora Generalnego

1. Akt oskarżenia i jego wymogi

2. Rodzaje aktu oskarżenia

3. Kontrola formalna i merytoryczna aktu oskarżenia

4. Przygotowanie do rozprawy głównej

5. Zwrot sprawy w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego

6. Jawność rozprawy i jej wyłączenia

7. Ogólny porządek rozprawy

8. Przewód sądowy

9. Skierowanie do uzupełnienia postępowania przygotowawczego

10. Rozszerzenie przedmiotowe aktu oskarżenia

11. Przerwa w rozprawie

12. Odroczenie

13. Zamkniecie przewodu sądowego

14. Przemówienia stron

15. Wyrokowanie

16. Części składowe wyroku

17. Zasądzenie lub oddalenie powództwa cywilnego

18. Ogłoszenie wyroku

19. Sporządzenie uzasadnienia

1. Istota postępowania odwoławczego

2. Tok instancji w polskim procesie karnym

3. Zarzuty i przyczyny odwoławcze

4. Zakaz reformationis in peius

5. Cofnięcie środka odwoławczego

6. Względne i bezwzględne przyczyny odwoławcze

7. Przekazanie zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy do Sądu Najwyższego

1. Apelacja jako zwyczajny środek zaskarżenia

2. Terminy do wniesienia apelacji

3. Uprawnienia do wniesienia apelacji

4. Rozprawa odwoławcza

5. Rodzaje orzeczeń sądu drugiej instancji

6. Zaskarżalność orzeczeń a zażalenie

7. Terminy do wniesienia zażalenia

8. Tryb postępowania zażaleniowego

1. Postępowania szczególne i ich rodzaje

2. Postępowanie nakazowe

3. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

4. Postępowanie przyspieszone

5. Odrębności postępowań szczególnych w stosunku do postępowania zwyczajnego

1. Postępowanie sądowe po uprawomocnieniu się orzeczenia

2. Kasacja jako nadzwyczajny środek zaskarżenia

3. Terminy do wniesienia kasacji

4. Krąg uprawnionych do wniesienia kasacji

5. Podstawy kasacyjne i ich ograniczenia

6. Skarga na wyrok sądu odwoławczego

7. Nadzwyczajne wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania sądowego

8. Podstawy wznowienia

9. Właściwości sądów i decyzje procesowe w przedmiocie wznowienia postępowania

1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego przez sąd

2. Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie

3. Postępowanie w przedmiocie ułaskawienia

4. Wyrok łączny

5. Właściwość sądu w przedmiocie wydania wyroku łącznego

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna; symulacje; praca w grupach; kazusy; konsultacje; rozwiązywanie kazusów i testów przygotowujących do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze; prezentacje;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 312
Adrianna Niegierewicz-Biernacka 24/ szczegóły
2 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 312
Adrianna Niegierewicz-Biernacka 21/ szczegóły
3 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 215
Adrianna Niegierewicz-Biernacka 23/ szczegóły
4 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 215
Adrianna Niegierewicz-Biernacka 18/ szczegóły
5 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 120
Marcin Sowała 21/ szczegóły
6 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 120
Marcin Sowała 23/ szczegóły
7 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 120
Marcin Sowała 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)