Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawnokarne i kryminologiczne aspekty bezdomności 370-PS5-4PSPED
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (określona w cz. A sylabusa)

Efekty uczenia się:

Absolwent:

WIEDZA

K7_WG3 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie referatu, obserwacja ciągła podczas zajęć, wykonywanie zadań e-learningowych;

KA7_WK3 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie referatu, obserwacja ciągła podczas zajęć, wykonywanie zadań e-learningowych;

UMIEJĘTNOŚCI

K7_UW1 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie referatu, obserwacja ciągła podczas zajęć, wykonywanie zadań e-learningowych;

KA7_UO1 Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie referatu, obserwacja ciągła podczas zajęć, wykonywanie zadań e-learningowych;

KOMPETENCJE

KA7_KK2 potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę

i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny; sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne w formie referatu, obserwacja ciągła podczas zajęć, wykonywanie zadań e-learningowych;

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach, nieobecność należy zaliczyć na najbliższym dyżurze po ustaniu przyczyny absencji

- zaliczenie przygotowanie referatu na wybrany temat z pogranicza prawa karnego i kryminologii, dyskusja podczas zajęć (aktywność podczas zajęć może wpłynąć na podwyższenie oceny o 1 stopień)

- zajęcia asynchroniczne : wykonywanie zadań e-learningowych;

Ze względu na obowiązujące regulacje zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

- wprowadzenie do problematyki bezdomności;

- geneza bezdomności;

- bezdomność w standardach prawa;

- uwarunkowania i konsekwencje bezdomności;

- geografia i skala bezdomności;

- postawy społeczne wobec bezdomności;

- prewencja bezdomności.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – konwersatorium, dyskusja moderowana, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:30 - 19:45, sala 214
każdy wtorek, 17:30 - 19:45, sala e-learning
Emilia Truskolaska 2/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)