Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Ludzka prokreacja w dobie rewolucji genetycznej – aspekty prawne i etyczne 370-PS5-4PSPTE
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bączyk-Rozwadowska K., Prokreacja medycznie wspomagana. Studium z dziedziny prawa, Toruń 2018.

Bosek L., Królikowski M. (red.), Współczesne wyzwania bioetyczne, Warszawa 2010.

Breczko A., Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego, Białystok 2011.

Chyrowicz B. (red.), Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, Lublin 2004.

Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Warszawa 2003.

Krekora-Zając D., Prawo do materiału genetycznego człowieka, Warszawa 2014.

Krajewska A., Informacja genetyczna a zakres autonomii jednostki w europejskiej przestrzeni prawnej, Wrocław 2008.

Klichowski M., Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierz edukacji, Poznań 2014.

Nawrot O, Wnukiewicz-Kozłowska A. (red.), Temida w dobie rewolucji biotechnologicznej. Wybrane problemy bioprawa, Gdańsk 2015.

Pastwa R., Bioetyka. W imię przetrwania, Kęty 2015.

Pawelczyk L., Wiśniewski J. (red.), Klonowanie komórek macierzystych wyzwaniem dla medycyny, etyki, prawa i społeczeństwa, Poznań 2007.

Różyńska J., Chańska W. (red.), Bioetyka, Warszawa 2013.

Sandel M., Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej, Warszawa 2014.

Soniewicka M., Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria, Warszawa 2018

Stelmach J., Brożek B., Soniewicka M., Załuski W., Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010.

Twardowski T., Michalska A., Dylematy współczesnej biotechnologii z perspektywy biotechnologa i prawnika, Toruń 2000.

Tokarczyk R., Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 2010.

Wojewoda E., Prawnokarne i kryminologiczne aspekty medycznie wspomaganej prokreacji, Białystok 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - K_W03 - sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć lub esej przesłany drogą elektroniczną,

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin praw - K_W08 - sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć lub esej przesłany drogą elektroniczną.

Umiejętności, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01 - sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć lub esej przesłany drogą elektroniczną,

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05 - sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć lub esej przesłany drogą elektroniczną.

Kompetencje społeczne:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06 - sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć lub esej przesłany drogą elektroniczną.

Metody i kryteria oceniania:

Student może uzyskać zaliczenie na podstawie aktywności podczas zajęć. Istnieje możliwość zaliczenia na podstawie eseju przesłanego drogą elektroniczną.

Zakres tematów:

1. Ludzka biogeneza jako przedmiot zainteresowania bioetyki, biojurysprudencji i bioprawa - 2 godz.

2. Świętość życia a jakość życia - podstawowe nurty w dyskusji doktrynalnej na temat istoty człowieczeństwa oraz statusu ludzkiego embrionu - 2 godz.

3. Modele prawne prokreacji wspomaganej medycznie w odniesieniu do polskich rozwiązań prawnych - 2 godz.

3. Wybrane dylematy moralne i prawne związane z postępem biotechnologicznym w zakresie medycyny oraz nowymi możliwościami sztucznej prokreacji człowieka, np.: kontowersje wokół in vitro oraz umów surogackich; diagnostyka preimplantancyjna - spór o moralne i prawne granice eugenicznych działań prokreacyjnych (np. dzieci "na zamówienie", dziecko trojga rodziców itp.); zasada anonimowości dawstwa gamet i embrionów a prawo dziecka do poznania swojego pochodzenia genetycznego; problem ektogenezy człowieka; prokreacja medycznie wspomagana post mortem - 9 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja moderowana, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 14:00 - 16:15, sala 216
Anetta Breczko 9/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)