Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia najnowsza państwa i prawa 370-PS5-5HNP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009.

2. A. Lityński, Prawo Rosji i ZSRR czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, 3 wyd., Warszawa 2017 (fragmenty).

3. Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grześkowiak, Lublin 2003 (wybrane teksty).

4. Trudne rozliczenia z przeszłością, red. K. Wigura, J. Kuisz, W. Sadurski, t. I-II, Warszawa 2018 (wybrane teksty).

5. P. Tuleja, P. Radziewicz, Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 - marzec 2016, Warszawa 2017.

6. Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych 1986-2016, red.

A. Szmyt, R. Piotrowski, Warszawa 2018.

7. J. Zaleśny, Tworzenie konstytucji z 1997 roku. Przejaw kooperacji czy rywalizacji elit politycznych, "Przegląd Sejmowy" 2017, nr 6(143), s. 1777-206.

8. Materiały internetowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W02 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie) - sposób weryfikacji - esej pisemny,

K_W11 - ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - sposób weryfikacji - esej pisemny,

K_W07 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - sposób weryfikacji - esej pisemny.

Umiejętności:

K_U02 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - sposób weryfikacji - esej pisemny,

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - sposób weryfikacji - esej pisemny,

K_U11 -dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - sposób weryfikacji - esej pisemny.

Kompetencje społeczne:

K_K01 -rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - sposób weryfikacji - esej pisemny,

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - sposób weryfikacji - esej pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia konwersatorium będą referaty w formie ustnej przedstawiane podczas zajęć oraz esej w formie pisemnej dotyczący jednego z zagadnień omawianych na zajęciach.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zagadnienia – tematy esejów

Skala trudności: A- przeciętne, B – skomplikowane, C – bardzo trudne

1. Rozwój prawa cywilnego w Europie Zachodniej po II wojnie światowej. A

2. Rola prawa własności w prawie cywilnym i w doktrynie w Europie Zachodniej po II wojnie światowej. B

3. Rozwój prawa rodzinnego w Europie Zachodniej po II wojnie światowej. A

4. Unormowanie związków partnerskich oraz małżeństw jednopłciowych we Francji. B

5. Związki partnerskie prawie państw europejskich. B

6. Małżeństwa jednopłciowe w prawie państw europejskich. B

7. Ewolucja orzecznictwa ETPCz w sprawie związków partnerskich i małżeństw jednopłciowych. B

8. Problem kodyfikacji prawa cywilnego w państwach byłego bloku radzieckiego. C

9. Problem kodyfikacji prawa cywilnego w Polsce po 1989 r. B

10. Reprywatyzacja w Polsce po 1989 r. C

11. Podstawy prawne i kwestia legalności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 r. Odpowiedzialność za jego wprowadzenie. B

12. Przestępstwa i kary w prawie karnym stanu wojennego w Polsce 1981-83. B

13. Prawo karne procesowe w okresie stanu wojennego. A

14. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w okresie stanu wojennego. A

15. Czy prokurator i sędzia może odpowiadać za stosowanie prawa ?Problem rozliczeń z wymiarem sprawiedliwości Polski Ludowej. B

16. Orzeczenie SN z 20.XII 2007 r. I KZP 37/07 ws. odpowiedzialności sędziów i glosa A. Sakowicza: „Miscellanea Historico-Iuridica” 2009, t. VII. B

17. Ustawa z 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej, tzw. epizodyczna. B

18. Podstawowe rozwiązania tzw. Małej konstytucji z 1992 r. A

19. Uchwalenie konstytucji RP z 1997 r. A

20. Aksjologia polskiej konstytucji w zakresie: a/ godności człowieka b/ demokratycznego państwa prawa, c/ niezależności sądów i niezawisłości sędziów, d/ państwa świeckiego. Proszę wybrać jedną z zasad. B

21. Nowelizacje i postulaty nowelizacji konstytucji RP. B

22. Proces rozpadu ZSRR. B

23. Kwestia sukcesji międzynarodowej po upadku ZSRR. C

24. Przekształcenia pozycji prawnej: a/ sądów powszechnych, b/Sądu Najwyższego, c/ Krajowej Rady Sądownictwa, d/ Trybunału Konstytucyjnego od 2015 r. i ich ocena. Wybieramy tylko jedną z instytucji abcd! C

Zakres tematów:

W trakcie zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Zmiany w prawie cywilnym w Europie Zachodniej po II wojnie światowej

2. Ewolucja prawa rodzinnego w świecie po II wojnie światowej.

3. Prawo karne stanu wojennego w Polsce 1981 i jego ewolucja w latach 80.

4. Upadek ZSRR jego konsekwencje prawne.

5. Próby rozliczeń z komunistyczną przeszłością w państwach Europy.

6.. Przygotowanie i uchwalenie konstytucji RP z 1997 r.

7.Zmiany w pozycji ustrojowej sądownictwa w Polsce po 2015 r.

8. Próby unifkacji prawa prywatnego w Europie.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium prowadzone w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, podczas którego będzie miała miejsce prezentacja referatów przez studentów oraz dyskusja nad referatami, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 17:15, sala 313
Piotr Fiedorczyk 34/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)