Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo papierów wartościowych 370-PS5-5PPW
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Umiejętności - absolwent:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

K_U05 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Kompetencje społeczne - absolwent:

K_K06 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne. Test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie papieru wartościowego. Teorie dotyczące powstania i istoty papieru wartościowego. Klasyfikacje papierów wartościowych. Pojęcie znaku legitymacyjnego. Papiery wartościowe a znaki legitymacyjne. Pojęcie przekazu. Cechy charakterystyczne przekazu.

2. Pojęcie akcji. Klasyfikacja akcji. Akcje uzyskane za gotówkę i aportowe. Akcje zwykłe i uprzywilejowane. Akcje nieme. Akcje imienne i na okaziciela. Akcje własne. Akcje związane ze szczególnymi obowiązkami. Akcje objęte wspólnością. Akcje gratisowe. Akcje winkulowane. Akcje mające postać dokumentu i zdematerializowane. Świadectwa tymczasowe. Świadectwa założycielskie. Świadectwa użytkowe. Warranty subskrypcyjne.

3. Pojęcie obligacji. Emisja obligacji. Rodzaje obligacji. Obligacje dokumentowe i zdematerializowane. Obligacje partycypacyjne. Obligacje zamienne. Obligacje z prawem pierwszeństwa. Obligacje podporządkowane. Obligacje przychodowe. Obligacje z prawem pierwszeństwa. Zgromadzenie obligatariuszy. Wykup, umorzenie i odtworzenie obligacji. Instytucja banku reprezentanta. Pojęcie listu zastawnego. Rodzaje listu zastawnego. Treść listu zastawnego. Emisja listów zastawnych. Obrót listami zastawnymi.

4. Pojęcie weksla. Rodzaje weksli. Weksel własny a weksel trasowany. Treść weksla. Powstanie i wygaśnięcie praw z weksla. Przeniesienie praw z weksla. Poręczenie wekslowe (aval) a poręczenie cywilne. Pojęcie czeku. Rodzaje czeku. Treść czeku. Powstanie i wygaśnięcie praw z czeku. Przeniesienie praw z czeku. Weksel trasowany a czek.

5. Konosamenty. Dowody składowe. Bankowe papiery wartościowe. Certyfikaty inwestycyjne.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny lub prowadzony zdalnie w czasie rzeczywistym, uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 10:15, sala 215
Paweł Czaplicki 40/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)