Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Prawo podatkowe 370-SN2-1PROPP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003,

- E. Ruśkowski (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002,

- H. Lelusz, M. Kowalewski, R. Lasmanowicz, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Olsztyn 2000,

-W. P. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

KA7_WK1 zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem prawa podatkowego

(materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz zakresu działania

podmiotów uprawnionych do wymiaru oraz poboru podatków

weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta

Umiejętności, absolwent:

KA7_UW4 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem

podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz zakresu działania organów i sądów realizujących zadania związane ze stosowaniem prawa podatkowego

weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta

KA7_UK2 potrafi prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązującym w obszarze podatków i administracji skarbowej

weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta

Kompetencje społeczne, absolwent:

KA7_KK1 jest gotów do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego)

oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy

prawa podatkowego

weryfikacja: wystąpienia/referaty lub ocena za aktywność studenta

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: na podstawie realizacji wyznaczonych zadań

zaliczenie na ocenę.

Zakres tematów:

1.

Praca magisterska a praca licencjacka

Cechy i rodzaje prac dyplomowych

Sposób wyboru tematu pracy

Treść pracy

Kryteria oceny pracy

2.

Prace dyplomowe z prawa podatkowego – przykładowa tematyka

3.

Wymogi formalne prac dyplomowych (technika stosowania odsyłaczy, przypisów, wykazów literatury, źródeł prawa, orzecznictwa sądowego itp.)

4.

Zapoznanie z literaturą dotyczącą prawa podatkowego (czasopisma, podstawowe podręczniki)

5.

Próba przedstawienia przez studenta wybranych przez niego instytucji prawa podatkowego w oparciu o literaturę przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Proseminarium ma formę grupowych konsultacji. Słuchacze zobowiązani są przygotować prezentacje dotyczące dostępnych czasopism prawniczych z zakresu prawa podatkowego oraz krótkie opracowanie dotyczące zasadności podjęcia proponowanego tematu pracy magisterskiej.

Przewidziano również konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:10, sala 220
Rafał Dowgier 11/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:15, sala 311
Grzegorz Liszewski 12/ szczegóły
3 co druga sobota (nieparzyste), 18:15 - 19:20, sala 311
Grzegorz Liszewski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)