Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii ogólnej 380-DS5-1HEO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

P.Zimbardo, R.Gerrig (2006). Psychologia i życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Ma pełną wiedzę na temat filozofii człowieka głównych psychologicznych koncepcji człowieka (koncepcja psychodynamiczna, behawioralna, poznawcza, humanistyczna), wychowania i aksjologii, subdyscyplin pedagogiki oraz potrafi ją odnieść do osobowego, integralnego rozwoju siebie i ucznia (KA7_WG1) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

Zna podstawową terminologię używaną w pedagogice i psychologii, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (KA7_WG2) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

Ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich wartości aplikacyjnych, potrafi je krytycznie oceniać i twórczo wykorzystywać (KA7_WG3 )Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

Ma umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych i proponuje ich rozwiązania (KA7_UW1) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

Rozwija kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów (KA7_UO1) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

Świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji a także podstawowych aspektów filozofii nauczania (KA7_KK1) Weryfikacja: test pisemny lub egzamin ustny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne zdalne lub stacjonarne (test - pytania zamknięte jednokrotnego wyboru; 51% punktów jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny).

W przypadku zaliczenia stacjonarnego istnieje możliwość odpowiedzi.

Zakres tematów:

1-2 Podstawowe nurty w psychologii, zapoznanie z podstawowymi pojęciami i mechanizmami w psychoanalizie (determinizm biologiczny, struktura osobowości, mechanizmy obronne, popędy, model kultury), behawioryzmie (determinizm środowiskowy, prawo efektu, rola zachowania), psychologii humanistycznej (hierarchia potrzeb Maslowa, autentyczność, samorealizacja, wolność; logoterapia Frankla)

3. Uczenie się: warunkowanie klasyczne (relacje bodziec bezwarunkowy-reakcja bezwarunkowa oraz bodziec warunkowy-reakcja warunkowa, eksperymenty Pawłowa, nabywanie, wygaszanie, samorzutne odnowienie odruchu, generalizacja, różnicowanie). Uczenie się: warunkowanie sprawcze (prawo efektu, pozytywne i negatywne czynniki wzmacniające, bodźce dyskryminacyjne, generalizacja, rozkłady wzmocnień)

4. Psychologia motywacji - teoria przepływu Csikszentmihalyiego, teoria autodeterminacji (Ryan i Deci), teoria Aptera, teoria bezradności Seligmana; umiejscowienie kontroli, potrzeba osiągnięć, podniety i popędy, instynkt

5. Psychologia emocji - teorie i badania Zajonca, Schwartza, Russella. Teorie Cannona i Barda, Jamesa i Langego, dwuczynnikowe teorie emocji; efekt etykietowania ; afekt vs emocja; funkcje emocji

6. Psychologia rozwojowa: wdrukowanie, teoria rozwoju Piageta, rozwój psychospołeczny, style przywiązania; style wychowawcze

8. Biologiczne podstawy psychologii – budowa układu nerwowego (neurony i komórki glejowe, impuls nerwowy, synapsa, autonomiczny układ nerwowy)

9. Osobowość: podstawowe koncepcje i struktura osobowości. Różnice indywidualne: temperament, styl poznawczy

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala A236 (wyk)
Katarzyna Skok 95/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)