Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - rosyjski cz.1 380-DS5-1JRO1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca:

Вите О. Т., Социал-демократическое воспитание Зигмунда Фрейда: Генрих Браун и Виктор Адлер, [online: http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3259].

Майерс Д., Социальная психология. Глава 13. Раздел: Физическая привлекательность, [online: http://vneshnii-oblik.ru/psyhologiya/majers-privlekatelnost.html].

Кравчук О. А., Влияние семьи на развитие подростка, [online: http://sociosphera.com/publication/conference/2013/197/vliyanie_semi

_na_razvitie_podrostka/].

Личностно-нравственные качества социального работника, их краткая характеристика и методы формирования, [online: http://socialpol.ru/shpargalka-etika-socialnoj-raboty-lichnostno-nravstvennye-kachestva-socialnogo-rabotnika-ix.html].

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

KA7_UK1: Ma umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego obszaru i poziomu kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; umiejętność słuchania i mówienia na poziomie C1, umiejętność czytania i pisania na poziomie B2 - test kontrolny.

KA7_UK3: Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów oraz skutecznie wykorzystywać na rzecz rozwoju dziecka/ucznia informacje uzyskane na jego temat - ćwiczenia praktyczne.

KA7_UK4: Porozumiewa się z osobami z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązuje konflikty oraz tworzy dobrą atmosferę do komunikacji w grupie przedszkolnej/klasie szkolnej i poza nią - ocena aktywności w trakcie zajęć.

KA7_KR2: Ustala obszary swojej pracy wymagające modyfikacji i ciągłego doskonalenia - ocena z przygotowania do zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych lub pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Типы семей (Modele rodziny). Więzi łączące domowników. Modele rodziny. Wpływ wychowania na zachowanie dziecka.

2. Конфликты (Konflikty). Wpływ problemów i konfliktów w rodzinie na proces socjalizacji nastolatka.

3. Увлечения Фрейда (Pasje Freuda). Zainteresowania i czas wolny socjologa.

4. Физическая привлекательность (Atrakcyjność fizyczna). Stereotypy związane z wyglądem zewnętrznym.

5. Качаства социального работника (Cechy pracownika socjalnego). Słownictwo dotyczące cech charakteru, uczuć i emocji. Charakterystyka pedagoga, pracownika socjalnego.

6. Культура (Kultura). Wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienia, pisania, rozumienia tekstów, rozumienia ze słuchu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala A113 (cwi)
Danuta Kosior 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)