Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji zdrowotnej 380-DS5-2JAD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

E. Sokołowska, Zdrowie psychiczne młodych dorosłych wybrane zagadnienia, Wydawca: Difin, 2015

LGB Zdrowie psychiczne i seksualne, R. Kowalczyk, Z. Lew-Starowicz, Tritt Remigiusz Jarosław, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021

E. Stokowska-Zagdan, L. Szynkowska, A. Stankiewicz, i in. System edukacji zdrowotnej w przedszkolu integracyjnym Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2020.

Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania: redakcja naukowa Paweł Chruściel, Wiesława Ciechaniewicz. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.

B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki, B. Woynarowska, 2017.

I. Kowalewski, J. L. Franczyk, Zdrowie emocjonalne młodzieży, Kraków 2017.

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

A. Cudowska, Twórcze orientacje życiowe: zdrowie i dobrostan, Białystok 2017.

Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

M. Duda, Poczucie jakości życia młodzieży z problemami zdrowotnymi, Lublin 2016.

K. Żuchelkowska, Edukacja zdrowotna w przedszkolu, Bydgoszcz 2013.

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłodszych, red. B. Wolny, J. Liba, Lublin 2014.

Edukacja zdrowotna - przedszkole – szkoła, red. B. Wolny, J. Liba, E. Juśko, Lublin 2016.

M. Demel, Pedagogika zdrowia, Warszawa 1980.

Efekty uczenia się:

KA7_KK4 autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami

merytorycznymi

KA7_UO6 udzielać pierwszej pomocy

KA7_UW6 funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu wybranego obszaru

wiedzy

KA7_WG13 wiedzę przedmiotową umożliwiającą jej aplikację w projektowaniu

działań w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

KA7_WG5 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych,

wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem

przedszkola i szkoły podstawowej, zasady udzielania pierwszej pomocy

i odpowiedzialności prawnej opiekuna;

Studentka/Student:

- wyjaśnia znaczenie podstawowych terminów z zakresu edukacji zdrowotnej

- wymienia i charakteryzuje elementy projektu profilaktycznego

- zna podstawowe teorie związane z problematyką przedmiotu

- dokonuje charakterystyki wybranych modeli zdrowia

sposób weryfikacji: egzamin ustny. W przypadku pracy w trybie zdalnym, praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składający się z 4 pytań dotyczących treści prezentowanych na wykładzie

Za każde pytanie Studentka/Student może otrzymać maksymalnie 5 pkt. (max. 20 pkt.) 55% punktów (11 pkt.) jest wymagane jako minimum do zaliczenia przedmiotu.

-----

Progi punktowe / procentowe potrzebne do uzyskania odpowiedniej oceny:

- poniżej 55% - ocena - 2.0 ndst,

- na oc. - 3.0 dst --- (55% - 64,9%),

- na oc. - 3.5 dst+ --- (65% - 74,9%),

- na oc. - 4.0 db --- (75% - 81,9%),

- na oc. - 4,5 db+ --- (82% - 88,9%),- na oc. - 5.0 bdb --- (89% - 100%).

------

Punktacja/oceny:

20.00-18.00- bdb (5.0)

17.75-16.50 - db+ (4.5)

16.25-15.00 - db (4.0)

14.75-13.00 - dst+ (3.5) 12.75-11.00 - dst (3.0) mniej niż 11.00 - ndst (2.0)

Zakres tematów:

1 Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie efektów kształcenia i sposobów ich weryfikacji. Prezentacja literatury przedmiotu. Miejsce i rola pedagogiki zdrowia w klasyfikacji i strukturze nauki.

2. Zdrowie i choroba - definicja i determinanty

3. Społeczne uwarunkowania zdrowia

4. Zainteresowanie zdrowiem w naukach społecznych

5. Terminologia, cele i koncepcje współczesnej edukacji zdrowotnej

6. Teorie i modele wykorzystywane w edukacji zdrowotnej

7. Metodyka Edukacji zdrowotnej

8. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach

9. Etyczne aspekty edukacji zdrowotnej

10. Rola i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną

11.Zasady tworzenia, realizacji i ewaluacji projektów profilaktycznych

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – wykład z elementami dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala A236 (wyk)
Marta Perkowska 96/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)