Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - angielski cz.4 380-DS5-2JAN4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 3-rd edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1) w kontekście języka obcego

testy cząstkowe, semestralne, udział w zajęciach i dyskusji w grupie

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UK1 Ma umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego obszaru i poziomu kształcenia Polskiej Ramy

Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; umiejętność słuchania i mówienia na poziomie C1, umiejętność czytania i pisania na poziomie B2

KA7_UK3 Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny ze specjalistami w zakresie

pedagogiki, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów oraz skutecznie wykorzystywać na rzecz rozwoju dziecka/ucznia informacje

uzyskane na jego temat

KA7_UK4 Porozumiewa się z osobami z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązuje konflikty oraz tworzy

dobrą atmosferę do komunikacji w grupie przedszkolnej/klasie szkolnej i poza nią

testy cząstkowe, semestralne, udział w zajęciach i dyskusji w grupie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KR2 Ustala obszary swojej pracy wymagające modyfikacji i ciągłego doskonalenia

udział w zajęciach i wspólpracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętnosći sprawdzane są w formie:

- oceny bieżacego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

- realizacji modułów nauczania na platformie EDUPORTAL

- prac i testów pisemnych

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych

-zaliczenie na min 51% zadań na platformie EDUPORTAL

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo

skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec semestru.

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 nieobecności na zajęciach. W

przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zajęć, student jest zobowiązany do odpracowania nieobecności poprzez odpowiedź ustną

na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu/filmu

specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętnosc streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zakres tematów:

Wybrane aspekty z zakresu edukacji:

-edukacja alternatywna, szkoły demokratyczne

-szkoła jutra: wykorzystanie nowoczesnych technologii

-system edukacji na przykładzie Finlandii

-wybrane problemy z zakresu pracy nauczyciela:

-wybrane aspekty z zakresu edukacji: problemy edukacyjne, praca z uczniem trudnym, np. autyzm

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% w formie stacjonarnej oraz 50% z wykorzystaniem modułow do realizacji na platformie EDUPORTAL w oparciu o materiały specjalistyczne.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń:

-kluczowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego; reagowanie językowe;

Podczas zajęc uzywane są różnorodne formy przekazu informacji oraz zaangażowana studentów do pracy ( multimedia, zadania w formie papierowe i elektonicznej,praca indywidualna, praca wparach lub grupach, burza mózgów itp). Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne i testy umiejętnosci), zadań praktycznych, krótkich ustnych i pisemnych prac domowych.

W razie koniecznosci częśc zajec jest realizowana w formie zdalnej, zajecia będą prowadzone w formie synchronicznej na platformie Teams lub asynchronicznej na platfromie Eduportal

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala A113 (cwi)
Barbara Rudziak 24/ szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala A113 (cwi)
Barbara Rudziak 24/ szczegóły
3 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala B223 (cwi)
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 22/ szczegóły
4 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala B223 (cwi)
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)