Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy andragogiki i geragogiki specjalnej 380-RS5-1IAO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Domagała-Zyśk E. (2015). Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. (w:) M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.) Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 553-568

Domagała-Zyśk E. (2021). Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej .Strategie i rekomendacje. (w:) E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, K. Martynowska (red.) Oblicza Życia. Księga Jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli, Wydawnictwo Episteme, Lublin, 858-870

Dykcik W. (red.), (1996), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych. Eruditus, Poznań

Dykcik W., Kossakowski Cz., Kuczyńska-Kwapisz J. (red.), (2002), Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych. WN PTP, Olsztyn-Poznań-Wrocław

Gryżałowska G. (2004), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Warszawa.

Gustavsson A., Zakrzewska-Manterys E. (red.), (1997), Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Wyd. „Żak”, Warszawa

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2001), Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2, Warszawa.

Juraś–Krawczyk B. (2007), Wybrane obszary badawcze andragogiki, Łódź.

Kilian M. (2009), Geragogika specjalna w dobie starzenia się społeczeństw, [w:], M. Dycht, L. Marszałek, Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa, s.316-341

Kowalski K. Włącznik. Projektowanie bez barier. Fundacja INTEGRACJA. Publikacja bezpłatna. Wersja elektroniczna do pobrania na stronie www.integracja.org/wlacznik

Ostrowska A., Sikorska J. (1996), Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji. Wyd. IFiS PAN, Warszawa

Pańczyk J. (1995), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Warszawa

Pilecki J., Olszewski S. (red.), (1999), Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych. Oficyna Wydawnicza TEST, Kraków

Polak Z., Bartkowicz Z. (red.), (2004), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji Wyd. UMCS, Lublin

Rzedzicka K., Kobylańska A. (red.), (2003), Dorosłość niepełnosprawność, czas współczesny. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Sajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studenta i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich.Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków: Impuls.

Stochmiałek J. (red.), (1998), Pedagogika wobec kryzysów życiowych. Wyd. ITE, Warszawa–Radom

Szczepankowska B., Ostrowska A. (red.) (1998), Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym, Warszawa.

Szczepankowska B., Mikulski J. (red.), (1999), Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans. Warszawa

Zych A.A., Kaleta-Witusiak M., (2005), Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów, [w:] „Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny”, 3-4 (19-20), 2005, s. 72-80

UDL: The UDL Guidelines (cast.org)

CAST: About Universal Design for Learning

Efekty uczenia się:

KA7_WG2: Zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia, socjalizacji oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów.

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja, konsultacje, sprawdzian.

KA7_WG4: Zna i rozumie zakresy pedagogiki specjalnej.

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja, konsultacje, sprawdzian.

KA7_UW1 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja, konsultacje, sprawdzian.

KA7_UW2: potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne, ukazując ich powiązania z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej, dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja, konsultacje, sprawdzian.

KA7_UK1: Potrafi wykorzystywać na podstawowym poziomie wiedzę psychologiczną i na poziomie rozszerzonym wiedzę pedagogiczną oraz pozyskiwać dane do analizowania zachowań, procesów i zjawisk w obszarze rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja, konsultacje, sprawdzian.

KA7_KK1: Jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka

Sposób weryfikacji efektu: dyskusja, konsultacje, sprawdzian.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wykładów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z testu obejmującego treści wykładów (min. 50% punktów).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładów jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń (minimum ocena 3,0).

Możliwość ustalenia indywidualnej formy zaliczenia (np. możliwość wyboru formy zaliczenia

materiału - pisemnej lub ustnej) uwzględniające potrzeby i możliwości studenta w zależności od doświadczanej niepełnosprawności.

Zakres tematów:

1. Istota i specyfika andragogiki i geragogiki specjalnej.

2. Specyficzne właściwości życia i funkcjonowania osób dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności: sytuacja społeczna,

problemy kształcenia, przygotowania do pracy zawodowej, zatrudnienia.

3. Sytuacja życiowa i funkcjonowanie osób dorosłych z niepełnosprawnością. Sytuacja dorosłych osób niepełnosprawnych w rodzinie, w

środowisku pracy, w stowarzyszeniach, w środowisku lokalnym.

4. Problemy dotyczące integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

5. Projektowanie uniwersalne w obszarze potrzeb i możliwości poszczególnych grup osób z niepełnosprawnościami.

6. Stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych w świetle badań naukowych. Wpływ uprzedzeń i stereotypów społecznych na

postrzeganie i rozumienie osób o odmiennym rozwoju.

7. Problemy dotyczące osiągania autonomii społecznej przez osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną.

8. Czas wolny osób dorosłych niepełnosprawnych i problemy związane z jego zagospodarowaniem. Formy, zasady i metody organizacji

czasu wolnego. Udział w stowarzyszeniach, grupach wsparcia, kontakty rówieśnicze.

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala B223 (cwi)
Krzysztof Czykier 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)