Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kształcenia dzieci i młodzieży ze SPE 380-RS5-2ICU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Borzęcka A. (2018). Wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: J. Skibska, J. Wojciechowska (red.), Pedagogika i jej oblicza. Bielsko Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 339-353.

Bubak-Woźniakiewicz K. (2008). Style nauczania i uczenia się – psychologia kształcenia. W: I. Maciejowska (red.), Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych: podręcznik nauczyciela akademickiego. Kraków: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 150-158.

Figiel A. (2019). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zmieniających się przepisów prawa oświatowego. Edukacja Humanistyczna, 1(40), 37-48.

Pieronkiewicz B. (2015). Koncepcja kształcenia transgresyjnego jako odpowiedź na specjalne potrzeby edukacyjne współczesnej młodzieży. W: W. Żłobicki (red.), Transgresje w edukacji. Tom 1. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 219-229.

Sędek G. (2000). Psychologia kształcenia. W: Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Tom 3. J. Strelau (red.). Gdańsk: GWP, 259-280.

11-32.

Zamkowska A. (2019). Model nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji włączającej. Roczniki Pedagogiczne, 11(47), nr 2, 93-103.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów prawidłowego i zaburzonego rozwoju oraz procesów socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się (KA7_WG1)

Umiejętności: student potrafi prowadzić zajęcia w grupie zróżnicowanej, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwzględnieniem uczniów szczególnie uzdolnionych) oraz wykorzystywać zasady i metody uniwersalnego i indywidualnego projektowania zajęć (KA7_UO2); ma rozwiniętą umiejętność dostosowywania się do specyfiki funkcjonowania uczniów i wdrażania efektywnych programów zwiększających ich umiejętności poznawcze i kompetencje społeczne oraz programów poprawiających integrację rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (KA7_UO4); potrafi projektować i prowadzić zajęcia oraz dokonywać ich ewaluacji (zgodnie z wybraną specjalnością), zróżnicowanych metod monitorowania i oceniania postępów uczniów (KA7_UO5); potrafi analizować własne działania pedagogiczne, dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i rehabilitacyjne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych, a także korzystać z informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy, w tym uzyskiwanej w trakcie współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami, superwizji koleżeńskich i nadzoru pedagogicznego KA7_UU1)

Kompetencje społeczne: student jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, przestrzega zasad etyki zawodowej pedagoga specjalnego (KA7_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test wyboru (ocena pozytywna przy uzyskaniu 8 pozytywnych odpowiedzi na 15 pytań z zakresu wykładu i samodzielnie opracowanej lektury)

Zakres tematów:

1. Psychologia kształcenia jako jeden z działów psychologii stosowanej

2. Style nauczania i uczenia się

3. Typy specyficznych potrzeb edukacyjnych

4. Przebieg procesu kształcenia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem specyficznych potrzeb edukacyjnych

5. Predyspozycje nauczyciela prowadzącego kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami prezentacji multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala A209
Andrzej Dakowicz 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)