Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System opieki i wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością 380-RS5-2JAC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

•Brzezińska A, Kaczan R, Smoczyńska K. (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Wyd. Scholar, Warszawa 2010.

•Chrzanowska I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2015.

•Kijak R. J. Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013.

•Kosakowski Cz., Krause A., Żyta A. (red.) Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 6, Wydawnictwo UW-M. Olsztyn, 2007.

•Kowalik S. Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Katowice, 1999.

•Marszałek L. Systemy wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Seminare. Poszukiwania naukowe 2009, 26, 201-213 .

•Podgórska-Jachnik, D. Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Warszawa, 2014.

•Sakowicz-Boboryko A.: Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową . W kręgu odpowiedzialności. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2026.

Uzupełniająca:

•Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Rycielski, P. Obszary i modele badan nad zjawiskami wykluczania i inkluzji osób z ograniczeniami sprawności. Numer monograficzny Polityki Społecznej pt.: Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności, 2010, 58-62.

• Kirenko J. Sarzyńska H. Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby. Wyd. UMCS, Lublin 2010.

•Obuchowska, H. (red.). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa, 1995.

Efekty uczenia się:

KA7_WG2-zna aktualne potrzeby w zakresie wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością, rozumie ich zróżnicowane uwarunkowania- zaliczenie pisemne

KA7_WG5- zna swoiste cechy instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego sytemu wsparcia osób z niepełnosprawnością-zaliczenie pisemne

KA7_UW1 -- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów związanych z opieką i wparciem dorosłych osób z niepełnosprawnością-zaliczenie pisemne, ocena wypowiedzi ustnych

KA7_KK1-jest gotów do udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnością, kierując się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi oraz szacunkiem dla każdego człowieka- ocena wypowiedzi ustnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej - test (ilość punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas egzaminu)- przeprowadzony zdalnie- platforma blackboard

Obecność na wykładach : dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach - 2 godz., pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację przedmiotu

Zakres tematów:

1.Potrzeby w zakresie wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością

2.Specyfika instytucjonalnego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością

3.Ośrodki wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością

4.Pozainstytucjonalne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością

5.Trudności i potrzeby wsparcia rodzin dorosłych osób z niepełnosprawnością

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15, sala A6 (wyk)
Dorota Otapowicz 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)