Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System opieki i wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością 380-RS5-2JAC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Bąkowska M, Dembe A, Iwaniak A , Sekutowicz: K. Wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy-podręcznik dobrych praktyk. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa, 2009

2. Brzezińska A, Kaczan R, Smoczyńska K. (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Wyd. Scholar, Warszawa 2010

3. Kijak R. J. Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013.

4. Kirenko J. Sarzyńska H. Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby. Wyd. UMCS, Lublin 2010.

5. Kowalik S. Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Katowice, 1999.

6. Marszałek L. Systemy wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Seminare. Poszukiwania naukowe 2009, 26, 201-213 .

7. Podgórska-Jachnik, D. Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Warszawa, 2014.

8. Sakowicz-Boboryko A.: Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową . W kręgu odpowiedzialności. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2026.

Efekty uczenia się:

KA7_WG2-zna strukturę opieki i wsparcia ( dorosłych osób z niepełnosprawnością - ocena wypowiedzi ustnych, prezentacja,zaliczenie pisemne

KA7_WG5- zna swoiste uwarunkowania procesu planowania opieki w rodzinach generacyjnych-ocena wypowiedzi ustnych, prezentacja,zaliczenie pisemne

KA7_UW1 -- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów związanych z opieką i wparciem dorosłych osób z niepełnosprawnością-zaliczenie pisemne, ocena wypowiedzi ustnych

KA7_KK1-jest gotów do udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnością, kierując się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi oraz szacunkiem dla każdego człowieka- ocena wypowiedzi ustnych

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

realizacja zadań cząstkowych do tematów zajęć, aktywność na zajęciach,

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie przez studenta 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w trakcie realizacji przedmiotu.

Zakres tematów:

1.Formy opieki i wsparcia osób dorosłych starzejących się i starych z niepełnosprawnością.

2.Projekty i programy realizowane w Polsce i w innych krajach ukierunkowane na realizację potrzeb osób dorosłych z niepełnosprawnością.

3.Uwarunkowania i znaczenie procesu planowania opieki w rodzinach generacyjnych.

4. Stowarzyszenia i organizacje działające w Polsce i w innych krajach (narodowe oraz międzynarodowe) na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Metody dydaktyczne:

Metody poszukujące - dyskusja, giełda pomysłów; Metoda asymilacji wiedzy - prezentacja multimedialna, metoda ćwiczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala A204/1 (war)
Dorota Wyrzykowska-Koda 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)