Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.

3. Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań: Wydawnictwo: Ars Boni et Aequi 1994

4. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

6. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

7. E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

8. C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

9. A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

10. G. Marshall (red.), Oxfordzki Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2006.

11. Z. Bauman, Socjologia, Poznań 1996

12. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 2009

13. Domagała-Zyśk E., (2021), Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje, Oblicza życia. Księga jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli, red. E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, K. Martynowska, Lublin, Wydawnictwo Episteme, s. 858-870.

14. Ślusarczyk Cz. (2008). Projektowanie uniwersalne jako sposób na tworzenie warunków do edukacji włączającej w szkołach wyższych. E-mentor, 5(52), s. 65-68.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka: zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, jak np. socjologia (KA6_WG1)

sposób weryfikacji: egzamin pisemny

Student/Studentka ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach (KA6_WG7)

sposób weryfikacji: egzamin pisemny

Student/ Studentka potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej (KA6_UW1)

sposób weryfikacji: dyskusja inicjowana przez osobę prowadzącą wykład

Student/Studentka jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

sposób weryfikacji: dyskusja inicjowana przez osobę prowadzącą wykład

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z egzaminu pisemnego.

Podczas wykładów sprawdzana będzie obecność. Student/Studentka ma prawo do dwóch nieobecność w trakcie semestru. Wszystkie dodatkowe nieobecności muszą być zaliczone poprzez przygotowanie dodatkowej pracy pisemnej, co będzie przedmiotem ustalenia z osobą prowadzącą wykład.

Na każdym etapie pracy ze studentem, w tym również w odniesieniu do sposobu zaliczenia przedmiotu, osoba prowadząca zajęcia będzie uwzględniać koncepcję projektowania uniwersalnego w edukacji.

Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin pisemny w formie testu

51% punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiadającymi w tym zakresie stosowne zaświadczenia, forma zaliczenia wykładów może być

przedmiotem uzgodnienia z osobą prowadzącą zajęcia.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć, zaliczenia i odbywania konsultacji w formie online, w sytuacji wymuszonej przez warunki ogólnospołeczne.

Zakres tematów:

1. Czym jest socjologia, czyli o istocie i początkach socjologii, jej twórcach i metodach. Wybrane teorie socjologiczne

2. Socjalizacja, czyli powstawanie istoty społecznej

3. Socjologiczne pojęcie kultury

4. Zmienność społeczna, rozwój, postęp a idea projektowania uniwersalnego.

5. Nowoczesność, późna nowoczesność, globalizacja

6. Starzejące się społeczeństwo polskie

7. Kobiety, mężczyźni, społeczeństwo. Płeć biologiczna i płeć kulturowa

8. Socjologia ciała – wybrane problemy subdyscypliny socjologicznej

9. Podstawy socjologii emocji.

10. Socjologia żywności - nowe trendy w badaniach socjologicznych.

11. Socjologia medycyny, zdrowia i choroby. Wybrane zagadnienia

12. Prozdrowotny styl życia Polaków

Metody dydaktyczne:

Podczas wykładów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Student/Studentka będzie miał(a) możliwość dopytania o interesujące go/ją lub kłopotliwe kwestie podczas konsultacji.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych, możliwych do realizacji w trakcie wykładów (wykład, dyskusja, filmy edukacyjne), by idea projektowania uniwersalnego w edukacji mogła mieć zastosowanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala C02 (wyk)
Emilia Kramkowska 63/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)