Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania 380-OS1-1TWY
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Braun-Gałkowska M., W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych, Warszawa 1994.

Górniewicz J., Teoria wychowania (Wybrane problemy), Olsztyn 2008.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2004.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.

Tyrała P., Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia, Toruń 2001.

Śliwerski B., Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Kraków 2010.

W tę samą stronę. Antologia tekstów do lekcji wychowawczych, red. M. Braun-Gałkowska, A. Gutowska, T. 1 i 2, Warszawa 1994.

Literatura uzupełniająca:

Chałas T., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, T. I, Lublin-Kielce 2003.

Chałas K., Kowlczyk S., Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, T. II, Lublin-Kielce 2006.

Chałas K., Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości, Kielce-Lublin 2011.

Dakowicz L., Metody aktywizujące drogą ku innej edukacji, w: Pamięć i więź, red. T. Zaniewska, Białystok 1998.

Dakowicz L., Dakowicz A., Jocz B., Antczak A., Ramowy Program Wychowania do Życia w Rodzinie Miasta Białegostoku, Białystok 2014.

Dąbrowska T. E., Wojciechowska-Charlak B., Między praktyką a teorią wychowania, Lublin 2005.

Gajda J., Wartości w życiu i edukacji człowieka, Toruń 2013.

Ostrowska K., Wychowywać do urzeczywistniania wartości, w: Edukacja aksjologiczna. Wybrane problemy przekazu wartości, red. K. Olbrycht, t. 4, Katowice 1999.

Sobczyk W., Edukacja ekologiczna i prozdrowotna, Kraków 2000.

Śliwerski B., Myśleć jak pedagog, Sopot 2010.

Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 2000.

Tuszyńska L., Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2006.

Włodarski Z., Człowiek jako wychowawca i nauczyciel, Warszawa 1992.

Włodarski Z., Hankała A., Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka, Warszawa-Kraków 2004.

Wolny M., Pedagogiczne aspekty ekologii i ochrony środowiska, Olsztyn 2002.

Wróbel A., Wychowanie a manipulacja, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

KA6_WK8: ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

KA6_UW2: potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

Sposób weryfikacji: kolokwium zaliczeniowe

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA6_UK1: potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

KA6_UO1: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań

KA6_UO3: potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

Sposób weryfikacji: kolokwium zaliczeniowe, przygotowanie w zespole projektu zajęć wychowawczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA6_KO1: ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

Sposób weryfikacji: kolokwium zaliczeniowe, przygotowanie w zespole projektu zajęć wychowawczych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (wymagana jest 75% obecności na zajęciach; nieobecności należy zaliczyć dodatkową literaturą, wcześniej uzgodnioną z prowadzącym).

Formy pomiaru pracy studenta:

*pozytywnie zaliczone kolokwium pisemne (zalicza 51% udzielonych prawidłowych odpowiedzi)

*przygotowanie przez studentów pracy zaliczeniowej w postaci projektu zajęć wychowawczych na wybrany temat oraz przeprowadzenie tych zajęć w grupie

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu.

2. Zajęcia integracyjne. Warunki udanego spotkania wychowawczego.

3. Wybrane elementy struktury procesu wychowania.

4. Wychowanie jako zmierzanie w kierunku rozwoju –samowychowanie.

5. Wybrane dziedziny wychowania.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.