Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu 380-RS1-1EMG
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gawrońska M. – Podstawy wymowy i impostacji głosu, AWF, Wrocław 1997 2. Łastik A. – Poznaj swój głos, Warszawa 2002

3. Śliwińska-Kowalska M. – Głos – narzędziem pracy. Podręcznik dla nauczycieli, Łódź 1999

4. Tarasiewicz B. – Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do emisji głosu, Universitas, Kraków 2003

5. Zielińska H. – Kształcenie głosu, Polihymnia Lublin 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Jackiewicz U. – Wybrane zagadnienia z emisji głosu – praca z dziećmi, Wyd. Poligrafia – Iwanowski Płock 2003

2. Łukaszewski I. – Zbiorowa emisja głosu, COMUK 1997

3. Toczyska B. – Elementarne ćwiczenia dykcji, Centrum Edukacji Teatralnej, Gdańsk 1994

4. Toczyska B. – Łamańce z dedykacją, Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 2003 5. Kram Jerzy – Zarys kultury żywego słowa – 1995

6. Mikuta Marian – Kultura żywego słowa

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

KA7_WG10 - Ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania i dysfunkcji aparatu mowy oraz prawidłowych nawyków posługiwania się narządami mowy.

KA7_UW8 - Posługuje się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu.

KA7_UK2 - Ma kompetencje międzykulturowe i glottodydaktyczne, pozwalające na efektywną pracę w środowiskach zróżnicowanych kulturowo oraz z dziećmi, dla których język polski jest drugim językiem.

KA7_UU2 - Tworzy sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i wykorzystuje proces oceniania do motywowania dzieci/uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizuje ich skuteczność oraz modyfikuje działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz punktów z kolokwium (część teoretyczna oraz praktyczna - śpiew i recytacja). Może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Pozostałe muszą być usprawiedliwione lub odrobione z inną grupą. 51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zakres tematów:

Ćw. 1 – Rola i znaczenie prawidłowej emisji głosu 1 godz.

- Budowa i działanie układu oddechowego 1 godz.

Ćw. 2 - Typy oddychania oraz ćwiczenie oddechu całościowego 2 godz.

Ćw. 3 - Budowa i rola krtani 1 godz.

- Czynności narządu głosowego – fonacja 1 godz.

Ćw. 4 - Narządy artykulacyjne – ćwiczenie warg i języka 1 godz.

- Artykulacja a dykcja 1 godz.

Ćw. 5 - Rezonans i rezonatory – opanowanie umiejętności prawidłowego ich wykorzystania 1 godz.

- Interpretacja tekstu literackiego 1 godz.

Ćw. 6 - Choroby zawodowe i higiena głosu 2 godz.

Ćw. 7 - Opanowanie zasad poprawnej wymowy 2 godz

Ćw. 8 - Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, warsztaty grupowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala C1.6 (muzyczna)
Edward Kulikowski 11/ szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala C1.6 (muzyczna)
Edward Kulikowski 12/ szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala C1.6 (muzyczna)
Agnieszka Panas 12/ szczegóły
4 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala C1.6 (muzyczna)
Agnieszka Panas 12/ szczegóły
5 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala C1.6 (muzyczna)
Edward Kulikowski 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)