Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie uniwersalne - identyfikacja potrzeb osób z niepełnosprawnością 380-RS1-1JAJ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

•Borowiecki P., (2015). Samoocena osób z niepełnosprawnością w świetle wybranej literatury i badań własnych. Niepełnosprawność –

zagadnienia, problemy, rozwiązania, 11(15), 109-126.

•Błaszak M., Przybylski Ł.,(2010). Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Warszawa: Wyd.

Naukowe SCHOLAR.

•Chrzanowska I., (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

•Fajfer-Kluczek I., (2005). Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym. Katowice: Wyd. Uniwersytetu

Śląskiego.

•Kowalski K., Włącznik – projektowania bez barier. Fundacja Integracja. Warszawa www.integracja.org/wlacznik

•Niedbalski, J., (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i

integracji społecznej. Łódź : Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

•Wysocki M.,(2012). Projektowanie uniwersalne – równość praw poprzez dostępność. [w:], Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez

Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich.

Literatura uzupełniająca:

•Bee H., (2004). Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Sk-a.

•Becker- Pestka D, Kubiński G., Łojko M.,(2017). Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia. Wrocław:

Exante.

•Chrzanowska I., (2003). Niepełnosprawność a zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem. Rozważania w kontekście teorii underclass.

Studia Edukacyjne, 5, s. 63-73.

•Garbat M.,(3003). Środowisko fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 18–33.

•Kowal E.,(2006). Problemy życia społecznego osób niepełnosprawnych. W: H. Ochonczenko, M.A. Paszkowicz (red.), Potrzeby osób

niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Kraków: Oficyna Wyd.”Impuls”.

•Małachowska G., Tarwacki M.,(2019). Dostępne przedszkole, dostępna szkoła – co to znaczy? [w:] I. Chrzanowska, G. Szumski:

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Seria naukowa, TOM 7,Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

•Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej – zalecenia, przepisy, dobre praktyki. PZN, Warszawa 2009.

•Ploch L.,(2016). Artysta z niepełnosprawnością – perspektywa możliwości, W: E. Zakrzewska-Manterys, J. Niedbalski (red.), Pasjonaci,

kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

•Raport końcowy Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2017

•Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2016.

•Terelak J. F., (2011). Wprowadzenie do psychologii. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica.

•Zemło M. Sakowicz-Boboryko A, Bilewicz M, Dziekońska M, Otapowicz D, Szada-Boryszkowska J.,(2018). W kierunku inkluzji

społecznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok, Białystok-Gdańsk: Wyd. Naukowe Katedra.

Efekty uczenia się:

KA6-WG5 - ma podstawową wiedzę na temat możliwości i ograniczeń w zakresie funkcjonowania osób o zróżnicowanych potrzebach

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym;

KA6_UW2 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu

analizowania i interpretowania problemów związanych z dostępnością przestrzeni edukacyjnej i społecznej w odniesieniu do potrzeb osób

z niepełnosprawnością;

KA6_KO1 - ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku edukacyjnym i

społecznym; jest świadomy obecności barier fizycznych i społecznych w kontekście marginalizacji i wykluczenia społecznego,

ograniczenia podmiotowości, autonomii i niezależności życiowej osób ze szczególnymi potrzebami

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu (pytania wyboru)- platforma EduPortal. Na ocenę pozytywna konieczne jest uzyskanie 51% procent punktów.

Zakres tematów:

1.Projektowanie uniwersalne jako odpowiedź na zjawisko wykluczenia społecznego osób ze szczególnymi potrzebami

2.Niepełnosprawność a zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym, mechanizm automarginalizacji

3. Bariery w psychospołecznym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością

4.Psychospołeczne konsekwencje doświadczania barier przez osoby z niepełnosprawnością

5.Przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom doświadczania barier

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:00 - 14:45, sala e-learning
Dorota Otapowicz 58/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)