Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy treningu interpersonalnego 380-RS1-3GOE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Krzysztof J., Trening interpersonalny, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2008 lub 2011.

2. Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

3. Rogers Carl. R., Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Thesaurus-Press, Wrocław 1991.

4. Zbigniew Z., Trening interpersonalny. Podstawy teoretyczne – procesy - techniki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:

5. Jak żyć z ludźmi. Umiejętności interpersonalne, MEN, Warszawa 1993

6. Praszkier R., Różycki A., Bliskie spotkania; rzecz o treningu grupowym, Warszawa 1983

7. Baer U., Gry dyskusyjne, Wydawnictwo Klanza, Lublin 2000.

Efekty uczenia się:

STUDENT:

1.Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, kompetencji interpersonalnych istotnych z perspektywy przyszłej pracy związanej z planowaniem i realizowaniem oddziaływań resocjalizacyjnych (K_W08).

Sposób weryfikacji: aktywność na zajęciach, projekt

2. Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju (K_W18).

Sposób weryfikacji: aktywność na zajęciach, projekt

3. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej w swojej działalności resocjalizacyjne (K_K04).

Sposób weryfikacji: aktywność na zajęciach, projekt

4.. Ma rozwinięte umiejętności, kompetencje interpersonalne, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów (K_U07).

Sposób weryfikacji: aktywność na zajęciach, projekt

5. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności korekcyjno - naprawczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań resocjalizacyjnych (K_U12).

Sposób weryfikacji: aktywność na zajęciach, projekt

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie projektu i przeprowadzenie go w placówce wybranej przez prowadzącą

Zakres tematów:

• Komunikacja interpersonalna – poziomy komunikacji, formy, bariery komunikacyjne, sposoby poprawy komunikacji międzyludzkiej.

• Komunikacja niewerbalna – jej właściwości i funkcje.

• Ja -Ty - umiejętności interpersonalne niezbędne w procesie komunikacyjnym.

• Style zachowań komunikacyjnych –zachowania asertywne i nieasertywne.

• Konstruktywne wyrażanie pochwał, krytyki oraz pozytywnych i negatywnych uczuć.

• Asertywne odmawianie, wyrażanie próśb i wydawanie poleceń.

• Asertywna wymiana poglądów i przyjmowanie opinii na nasz temat.

• Konflikt interpersonalny i strategie radzenia sobie z nim.

• Proces dochodzenia do porozumienia – podstawy negocjacji, przełamywanie barier w procesie porozumiewania się.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne; m.in. praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia indywidualne, dyskusja, ćwiczenia dramowe, elementy wykładu, pogadanka, gra dydaktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala A105 (war)
Anna Chańko-Kraszewska 15/ szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala A105 (war)
Anna Chańko-Kraszewska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)