Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika porównawcza 380-OS2-1PPO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Cudowska A., Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności, [w:] Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategie rozwoju, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011 (s. 143-161).

Cudowska A. (red.): Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana. Białystok 2011

Kępski Cz., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Difin, Warszawa 2016.

Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.

Pachociński R., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000.

Průcha J., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2006.

Váňová M., Pedagogika porównawcza, [w:] Pedagogika, t. 2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, red. B. Śliwerski, GWP, Gdańsk 2006 (s. 49-105).

Efekty uczenia się:

1. Studentka/Student zna elementarną terminologię używaną w komparatystyce oświatowej, ma wiedzę o usytuowaniu pedagogiki porównawczej w systemie innych nauk oraz o jej specyfice.

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

2. Studentka/Student zna różne modele kształcenia na świecie, rozumie istotę i sens edukacji, potrafi przeprowadzić analizę funkcjonowania edukacji w kontekście politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań rozwoju społeczeństwa globalnego.

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny.

Egzamin pisemny obejmuje pytania zamknięte i otwarte

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - pytania otwarte i zamknięte. Do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest osiągnięcie 60% punktów. Pozytywna ocena z egzaminu nie podlega poprawie.

Do egzaminu może przystąpić student, który uzyskał zaliczenie z ćwiczeń oraz był obecny na wykładach, dozwolone są 2 nieobecności.

Zakres tematów:

1. Kontekst rozwoju pedagogiki porównawczej jako dyscypliny naukowej.

2. Teoretyczne założenia komparatystyki oświatowej.

3. Metodologia współczesnej komparatystyki oświatowej.

4. Rodzaje i przykłady międzynarodowych badań porównawczych.

5. Wskaźniki rozwoju oświaty w perspektywie międzynarodowej.

6. Modele kształcenia na świecie w zakresie szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego.

7. Edukacja w świecie zróżnicowanym kulturowo, w czasach przesilenia i zmian.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja grupowa, konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala C2.3
Agata Cudowska 50/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)