Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie cz. 3 450-ZN2-2PSM3
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

PSM3_WG01 - ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, w obszarze problematyki dotyczącej pisanej pracy magisterskiej (KA7_WG1)

PSM3_WG02 - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w obszarze problematyki analizowanej w pracy magisterskiej (KA7_WG6)

PSM3_WG03 - ma pogłębioną wiedzę o zasadach organizacyjnych, technicznych, prawnych i etycznych pisania pracy magisterskiej (KA7_WG7)

PSM3_WK01 - zna i rozumie pojęcie i zasady ochrony praw autorskich oraz konieczność prawidłowej ich ochrony (KA7_WK1)

PSM3_UW01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie analizowanej w pracy magisterskiej problematyki (KA7_UW1)

PSM3_UW02 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną, dotyczącą problematyki analizowanej w pracy magisterskiej, do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych z tą problematyką związanych, formułować własne opinie na ten temat i dobierać krytycznie dane i metody analiz w tym zakresie (KA7_UW2)

PSM3_UW03 - potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych dotyczących analizowanej w pracy magisterskiej problematyki, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować (KA7_UW3)

PSM3_UW04 - potrafi wykorzystać, w ramach pisanej pracy magisterskiej, zdobytą wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu, poddać ją krytycznej analizie i ocenić jej skuteczność w praktyce (KA7_UW5)

PSM3_UW05 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów z zakresu problematyki dotyczącej pisanej pracy magisterskiej (KA7_UW6)

PSM3_UW06 - potrafi analizować zjawiska społeczne dotyczące problematyki pisanej pracy magisterskiej i oceniać je w pogłębionym stopniu, przy zastosowaniu metod z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu (KA7_UW7)

PSM3_UK01 - posiada pogłębiona umiejętność przygotowywania prac pisemnych z zakresu problematyki dotyczącej pisanej pracy magisterskiej (KA7_UK1)

PSM3_UO01 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych w ramach pisania pracy magisterskiej (KA7_UO2)

PSM3_UU01 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki pracy magisterskiej o wymiar interdyscyplinarny (KA7_UU1)

PSM3_KK01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki pracy magisterskiej oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się w tym zakresie, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (KA7_KK1)

PSM3_KR01 - ma rozszerzoną umiejętność posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi w celu rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania związanych z tematem pracy magisterskiej (KA7_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia części trzeciej seminarium magisterskiego jest zaakceptowanie przez promotora całej pracy, (po wstawieniu przez studenta pracy do APD i weryfikacji pracy programem antyplagiatowym).

Zakres tematów:

1. Praca nad założeniami badań własnych (cele, hipotezy, metoda, narzędzie, technika)

2. Przygotowywanie rozdziału czwartego pracy magisterskiej

3. Przygotowywanie części dodatkowych pracy (Wstęp, Zakończenie, Spis literatury)

4. Przygotowanie całości pracy

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 221
Urszula Gołaszewska-Kaczan 10/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 13:30 - 15:15, sala 221
Marek Kruk 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)