Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing 450-ZS1-1MAR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. G. Armstrong, Ph. Kotler, Marketing, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

2. Ph. Kotler i inni, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002

3. K. Dziewanowska, Relacje i lojalność klientów w marketingu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4. L. Garbarski (red.), Marketing: Koncepcja strategicznych działań, PWE, Warszawa 2011

5. E. Michalski, Marketing. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

6. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000

7. P. Matyja, W. Biliński, Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

8. A. Czubała, Marketing usług, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1MAR_U01 potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk związanych z marketingiem bazując na zdobytej wiedzy – studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty, kolokwium

1MAR_U02 potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie marketingu z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi - studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty, kolokwium

1MAR_U03 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej - studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty, kolokwium

1MAR_U04 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów marketingowych, proponując odpowiednie ich rozwiązania - studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty kolokwium

1MAR_U05 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu w aspekcie marketingu - studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty, kolokwium

1MAR_U06 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne dotyczące marketingu, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów – studia przypadków, prezentacje multimedialne, referaty

1MAR_U07 potrafi przygotować wypowiedź ustną z zakresu marketingu, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych – dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty

1MAR_U08 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role – studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty

1MAR_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę marketingu - studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych z kolokwium, analizy określonych przez prowadzącego przypadków, aktywności i zaangażowania na zajęciach oraz wykonania prezentacji multimedialnej. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest zaliczone kolokwium na min. 50% oraz obecność na zajęciach (prowadzący dopuszcza dwie nieusprawiedliwione obecności podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach). Nieobecność na ponad 50% zajęć, kwalifikuje studenta do niezaliczenia ćwiczeń.

Punktacja szczegółowa:

1. Kolokwium - 50 pkt.

2. Case study – 25 pkt.

3. Aktywność na zajęciach - 15 pkt.

4. Prezentacja – 10 pkt.

Punktacja ogólna:

91-100 pkt - 5

81-90 pkt – 4,5

71-80 pkt - 4

61-70 pkt -3,5

51-60 pkt – 3

Zakres tematów:

1. Koncepcja marketingu-mix

2. Istota produktu, jego rodzaje i poziomy

3. Cykl życia produktu

4. Atrybuty produktu

5. Innowacje produktowe

6. Polityka cenowa w marketingu

7. Metody kształtowania cen w przedsiębiorstwie

8. Kanały dystrybucji

9. Zarządzanie logistyką

10. Komunikacja marketingowa

11. Znaczenie komunikatów reklamowych

12. Organizacja promocji sprzedaży

13. Public Relations

14. Kampanie marketingowe w praktyce

Metody dydaktyczne:

Studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, referaty, zadania grupowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 301
Agata Kilon 20/ szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 301
Agata Kilon 22/ szczegóły
3 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 132
Julita Augustyńczyk 20/ szczegóły
4 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 132
Julita Augustyńczyk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)