Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia 450-ZS1-1MIK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007.

2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

3. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

4. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012.

5. Podstawy ekonomii, red. R, Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

2. Dach Z., Mikroekonomia, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.

3. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MIK_W01 - Student ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii jako nauki o rzadkości występowania zasobów, jej miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk - KA6_WK1

1MIK_W02 - Ma podstawową wiedzę o zachowaniach mikropodmiotów (konsumentów i przedsiębiorstw) jako twórcach i uczestnikach struktur społecznych i zasadach ich funkcjonowania - KA6_WK5

1MIK_W01 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny (test z pytaniami zamkniętymi).

1MIK_W02 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny (test z pytaniami zamkniętymi).

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu w

Białymstoku z dnia 1 października 2020 r.).

Na podstawie § 11 ust. 2 Zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2022 r. weryfikacja efektów uczenia się odbędzie się w siedzibie IZ UwB, w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego zajęcia i studentów.

Sprawdzenie wiedzy odbędzie się poprzez egzamin pisemny w formie testu z pytaniami zamkniętymi (100%).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń. Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 51% łącznej liczby punktów z egzaminu.

Egzamin pisemny (test pytania zamknięte – 100%).

Ocena końcowa:

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii. Podmioty działalności gospodarczej

Temat 2. Podstawy teorii rynku

Temat 3. Teoria wyboru konsumenta

Temat 4. Teoria produkcji

Temat 5: Teoria kosztów

Temat 6. Modele rynku

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące, w tym: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z możliwością dyskusji i zadawania pytań w jego trakcie.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie synchronicznej (tj. zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 204
Anna Jurczuk 72/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)