Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 450-ZS1-2XZFP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Wraszawa 2017.

3. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

4. M. Bojańczyk, Finanse przedsiębiorstwa , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. Świderska G. K., Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

ZFP_U01 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw bazując na zdobytej wiedzy (KA6_UW1) - kolokwium

ZFP_U02 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych (KA6_UK2) - prezentacja

ZFP_U03 potrafi pracować w grupie nad zagadnieniem zarządzania finansami przedsiębiorstw, przyjmując w niej różne role (KA6_U01) - praca w grupie, prezentacja

ZFP_U04 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw (KA6_UU1) - prezentacja

ZFP_K01 posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi, w celu rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw (KA6_KR1) - kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

-kolokwium (60%),

-rozwiązywanie zadań i przykładów (case studies), praca indywidualna i zespołowa, udział w dyskusjach (40%).

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 55% łącznej ilości punktów uzyskanych z przedstawionych form oraz uzyskanie 55% punktów z kolokwium.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczone na konsultacjach.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – zagadnienia wstępne.

2. Wartość pieniądza w czasie.

3. Analiza progu rentowności.

4. Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem - dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita.

5. Analiza czynników kształtujących wynik finansowy.

6. Sprawozdania finansowe - analiza wstępna.

7. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

8. Zarządzanie kapitałem obrotowym.

9. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie.

10. Podatki a działalność przedsiębiorstwa.

Metody dydaktyczne:

Uczestnictwo w dyskusji na ćwiczeniach, aktywność na zajęciach i platformie EduPortal (e-learning), praca w grupach, praca domowa, projekty grupowe, rozwiązywanie case studies.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 304
Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk 20/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 304
Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)