Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy ekonomiczne 330-EN2-2SEK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Mises L., Liberalizm w tradycji klasycznej, Arcana, Kraków 2005

3. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

4. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

5. Scott B. R., Capitalism :its origins and evolution as a system of governance, Harvard Business School, Boston 2011

6. Glenn M., Capitalisms and capitalism in the twenty-first century, Oxford University Press, New York 20115.

7. Pelikan P., The Formation of Incentive Mechanisms in Different Economic Systems, Taylor and Francis Group, 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

2. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza

2SEK_W01 praca zespołowa; aktywność -dyskusja podczas zajęć, case study

2SEK_W02praca zespołowa; aktywność -dyskusja podczas zajęć, case study

2SEK_W03 praca zespołowa; aktywność -dyskusja podczas zajęć, case study

Umiejętności

2DSE_U03 praca zespołowa; aktywność -dyskusja podczas zajęć, case study

Kompetencje

2DSE_KK5 praca zespołowa; aktywność -dyskusja podczas zajęć, case study

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy zespołowej polegającej na przygotowaniu wystąpienia na wskazany temat oraz udziale w dyskusji.

praca zespołowa max. 20 pkt

aktywność 8 pkt. Do zaliczenia należy zdobyć min 15 pkt.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to prawidłowa interpretacja poszczególnych systemów ekonomicznych przedstawiona w formie pracy zespołowej oraz dyskusji.

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Temat 1. Istota i elementy systemu ekonomicznego (idea, wartość, instytucje, podział na typy systemów na przykładzie poszczególnych państw, kryteria oceny)

Temat 2. Gospodarka i kryteria jej oceniania, typologia systemów, modele.

Temat 3. Model anglosaski.

Temat 4. Modele skandynawski.

Temat 5. Modele nadreński.

Temat 6. Azjatyckie tygrysy, podział na nowe i stare tygrysy azjatyckie.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana

Seria pytań i odpowiedzi

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy EduPortal w formie asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 18:55 - 20:35, sala 207
Katarzyna Wierzbicka 26/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 207
Katarzyna Wierzbicka 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)