Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ekonomiczna 330-PS1-2AEK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.A. Cenkier (red.), Analiza ekonomiczno-finansowa. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022.

2. B. Kotowska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. CeDeWu, Warszawa 2021.

3.F. Bławat, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Cz. 1, : CeDeWu, Warszawa 2020.

4. G. Gołębiowski (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. . Difin, Warszawa 2020

5. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

6. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

7. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Radosiński, Sprawozdawczość finansowa. PWN : Politechnika Wrocławska, Warszawa 2020.

2. M. Jerzemowska (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

Warszawa 2018.

3. B. Kołosowska, G. Voss, A. Hunterska , Analiza finansowa w praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

4. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

5. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza

2AEK_W01 - aktywność na zajęciach, egzamin pisemny.

2AEK_W02 - aktywność na zajęciach, egzamin pisemny.

2AEK_W03 - aktywność na zajęciach, egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: egzamin końcowy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie min. 51% punktacji maksymalnej.

Zakres tematów:

Wykład:

1. Wprowadzenie do analizy ekonomicznej. Istota, zakres, zadania i odbiorcy analizy ekonomicznej oraz formy prezentacji jej wyników.

2. Metody analizy ekonomicznej.

3. Źródła analizy ekonomicznej - sprawozdanie finansowe.

4. Bilans. (e-learning)

5. Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych (cash flow). (e-learning)

6. Metodologia analizy i oceny sytuacji; majątkowej, kapitałowej, kapitałowo-majątkowej, finansowej z uwzględnieniem analizy wstępnej bilansu i rachunku zysków i strat.

Metody dydaktyczne:

wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem metod aktywizujących studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 204
Ewa Magrel 73/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)