Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ekonomiczna 330-PS1-2AEK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.A. Cenkier (red.), Analiza ekonomiczno-finansowa. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022.

2. B. Kotowska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. CeDeWu, Warszawa 2021.

3.F. Bławat, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Cz. 1, : CeDeWu, Warszawa 2020.

4. G. Gołębiowski (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. . Difin, Warszawa 2020

5. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

6. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

7. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Radosiński, Sprawozdawczość finansowa. PWN : Politechnika Wrocławska, Warszawa 2020.

2. M. Jerzemowska (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

Warszawa 2018.

3. B. Kołosowska, G. Voss, A. Hunterska , Analiza finansowa w praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

4. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

5. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza

2AEK_W01 - aktywność na zajęciach, praca grupowa.

2AEK_W02 - aktywność na zajęciach, praca grupowa.

2AEK_W03 -aktywność na zajęciach, praca grupowa.

Umiejętności

2AEK_U01 - aktywność na zajęciach, praca grupowa.

2AEK_ U02 -aktywność na zajęciach, praca grupowa.

2AEK_U03 - aktywność na zajęciach, praca grupowa.

2AEK_ U04 -aktywność na zajęciach, praca grupowa.

Kompetencje

2AEK_ K01 -aktywność na zajęciach, praca grupowa.

2AEK_K02 -aktywność na zajęciach, praca grupowa.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: praca projektowa

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie min. 51% punktacji maksymalnej przewidzianej za pracę projektową.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Temat 1: Analiza ekonomiczna - ujęcie teoretyczne

Temat 2: Analiza wstępna

Temat 3: Analiza wskaźnikowa – analiza płynności

Temat 4: Analiza wskaźnikowa – analiza sprawności działania

Temat 5: Analiza wskaźnikowa – analiza rentowności

Temat 6: Analiza wskaźnikowa – analiza zadłużenia

Temat 7. Analiza wskaźnikowa - analiza kapitału obrotowego netto.

Temat 8. Analiza wskaźników rynku kapitałowego.

Temat 9: Analiza Du Ponta

Temat 10: Analiza dyskryminacyjna

Temat 11. Analiza wskaźnikowa wybranych przedsiębiorstw na podstawie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - case study. (e-learning)

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: analiza dokumentów źródłowych, rozwiązywanie zadań w grupach polegających na przygotowaniu analizy i oceny danego odcinka działalności przedsiębiorstwa w formie wypowiedzi ustnej lub pracy pisemnej, rozwiązywanie przykładów (case study).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 304
Ewa Magrel 25/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 318
Ewa Magrel 23/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 304
Ewa Magrel 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)