Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia cz. 1 330-ES1-1MIK1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K., Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2019

4. Varian, H. R., Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN 2013

Literatura uzupełniająca:

5. Malaga K., Sobczak K., Mikroekonomia . Ujęcie statyczne i dynamiczne, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2020.

6. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2022

7. Nasiłowski M., M. Garbicz (red.)., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016.

8. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

9. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

10. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

Efekty uczenia się:

Wszystkie efekty kształcenia realizowane na wykładzie weryfikowane są w ramach egzaminu pisemnego: 1EKO1_W01, 1EKO1_W02

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to egzamin pisemny zawierający pytania zamknięte i otwarte.

Aby uzyskać zaliczenie, należy uzyskać min. 51% punktów. Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych w ramach przedmiotu są zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r. (z poźn. zm.)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Istnieje możliwość podwyższenia oceny z egzaminy o pół oceny przez studentów, którzy uzyskali z ćwiczeń ocenę dobrą z plusem lub o jedną ocenę, w przypadku uzyskania z ćwiczeń oceny bardzo dobrej. Zasada ta działa przy uzyskaniu min. 51% pkt z egzaminu.

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii jako nauki.

Istota ekonomii jako nauki.

Klasyfikacja nauk ekonomicznych

Model homo oeconomicus

Gospodarowanie i problem rzadkości

Krzywa transformacji i koszt alternatywny

Temat 2. Elementy rynku

Podmioty wymiany rynkowej

Popyt, podaż, cena - zależności

Elastyczności cenowe i dochodowe

Temat 3. Działanie mechanizmu rynkowego

Istota mechanizmu rynkowego. Teoremat pajęczyny

Istota rynku konkurencyjnego. Optimum Pareto

Równowaga - nierównowaga rynkowa

Niedoskonałości rynku

Państwo a rynek

Temat 4. Podstawy analizy zachowania konsumenta

Konsument jako homo-economicus

Kategorie użyteczności

Prawa Gossena

Popyt konsumenta (Marshallowski vs. Walrasowski)

Nadwyżka konsumenta.

Temat 5. Optimum konsumenta

Preferencje konsumenta

Szereg i krzywa obojętności

Ograniczenie budżetowe

Równowaga konsumenta i jej zmiany

Efekt dochodowy i substytucyjny (Hicks vs.Słucki)

Metody dydaktyczne:

Wykład stacjonarny z wykorzystaniem prezentacji Power Point

Konsultacje indywidualne w Katedrze Ekonomii Politycznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 316
Ewa Gruszewska 99/115 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 316
Ewa Gruszewska 92/115 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)