Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka przestrzenna 330-EN1-1GPZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Budner, Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019.

2. R. Domański, Gospodarka przestrzenna: koncepcje teoretyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2018.

3. T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

4. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

5. L. Kupiec, T. Truskolaski, A. Gołębiowska,, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura techniczna. T. VII, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

6. L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska, Gospodarka przestrzenna. Infrastruktura społeczna, T. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.

7. L. Kupiec (red), Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki przestrzennej. T.I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 1997.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późń. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).

Literatura uzupełniająca:

1. Kudłacz T., Lityński P. (red.), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów : uwarunkowania i kierunki, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2015.

2. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., (ed.), Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw 2015.

3. Janikowski R. (red.) Planowanie przestrzenne - instrument trwałego i zrównoważonego rozwoju, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2014

4. Korenik S., Oğuz Özbek O., (ed.), International spatial economy : chosen aspects, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

GPZ_W1- Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów (KP6_WG1)

GPZ_W2 - Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł (organizacyjnych, prawnych,

etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła zmiany i sposoby działania

z uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, geograficznych, przestrzennych i finansowych (KP6_WG6)

Weryfikacja ww. efektów uczenia odbędzie się na podstawie wskazanych niżej metod i kryteriów oceniania, tj.: na podstawie egzaminu pisemnego w formie testu.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to: egzamin pisemny w formie testu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

Podstawą zaliczenia egzaminu jest system punktowy: w tym: 50-60%=3.0, 61-70%=3.5; 71-80%=4.0; 81-90%=4.5; 91-100%=5.0).

Zakres tematów:

1. Gospodarka przestrzenna – podstawowe definicje

2. Rozwój społeczny – gospodarczy w przestrzeni

3. Wybrane teorie lokalizacji i gospodarki przestrzennej

4. Regiony jako przedmioty badań gospodarki przestrzennej

5. Podział administracyjny i samorząd terytorialny w Polsce a zadania polityki przestrzennej

6. Aspekty lokalizacji i osadnictwa w gospodarce przestrzennej

7. Miasto jak podstawowy węzeł systemu osadniczego

8. Polityka przestrzenna i planowanie przestrzenne

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: prezentacje, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 316
Tomasz Dębowski 60/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)