Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia społeczna Europy 400-IS1-1HUM1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. D. Janicka, Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 2007.

2. A. Skrzypek, Historia społeczna Europy w XIX i XX wieku, Poznań 2009.

3. J. Wiśniewski, Historia społeczna Europy, Olsztyn 2010

4. M. Kitchen, Historia Europy 1919-1939, Wrocław 2009.

5. N. Davies N, Europa - rozprawa historyka z historią, Kraków 1998.

6. A. Czubiński, Europa XX wieku, Poznań 2008

7. W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent ma i rozumie:

KP6_WG2 - podstawowe założenia i terminologię właściwą naukom prawnym, politycznym, ekonomicznym oraz w sferze nauk o kulturze, dysponuje wiedzą w zakresie ich wzajemnych relacji oraz właściwych im więzi społecznych - sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne,

KP6_WG7 - zna współczesne stosunki społeczne, kulturowe, wyznaniowe i etniczne, zna ich prawno-polityczne oraz cywilizacyjne podłoże i uwarunkowania - sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne.

Umiejętności

Absolwent potrafi:

KP6_UW4 - prawidłowo ocenić przebieg wybranych procesów politycznych i gospodarczych, rozumie ich istotę i dostrzega ich przyczyny, efekty i znaczenie oraz wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania - sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne,

KP6_UW6 - prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów prawnych, politycznych, ekonomicznych i zjawisk społecznych - sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne,

KP6_UK1 - w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować i interpretować konkretne procesy i specyficzne zjawiska społeczne dla danego kierunku studiów osadzając je w kontekście prawnym, politycznym, ekonomicznym czy kulturowym; potrafi prognozować ich dalszy rozwój - sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne,

KP6_UU1 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne.

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotów do:

KP6_KK1 - uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności - sposób weryfikacji - zaliczenie pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne /I i II termin/, w ramach którego wymagane jest udzielenie odpowiedzi na pięć pytań o charakterze opisowym z listy zagadnień przekazanych studentom na wykładzie. Za każde pytanie można maksymalnie otrzymać jeden punkt.

2,75 - 3pkt - dst;

3,25 - 3,5 pkt - dst plus;

3,75 - 4,00 pkt - dobry;

4,25 - 4,5 - dobry plus;

4,75 - 5 pkt - bdb.

Zakres tematów:

1. Wstęp, kontynent Europejski – granice i cechy szczególne. Rozpad państwa frankońskiego i powstanie państw narodowych w Europie. Kształtowanie się społeczeństw stanowych i reprezentacji stanowej. Specyfika zgromadzeń stanowych.

2. Chrystianizacja Europy i kryzys chrześcijaństwa. Reformacja w Europie i jej wpływ na dzieje społeczne i polityczne kontynentu. Rola doktryn reformatorów religijnych w rozwoju Europy. Wojny religijne i ich konsekwencje.

3. Myśl polityczna odrodzenia w Europie i jej wpływ na kształtowanie i rozwój absolutyzmu monarszego. Specyfika ustroju absolutnego w poszczególnych państwach Europy. Absolutyzm oświecony.

4. Przemiany społeczne i polityczne w Anglii XVII wieku. Rewolucja angielska, skutki społeczne, gospodarcze i polityczne. Rewolucja francuska i jej wpływ na dzieje kontynentu. Podłoże ideologiczne rewolucji. Podstawowe dokumenty prawne: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, zniesienie feudalizmu, nowe rozwiązania ustrojowe.

5. Polska czasów Stanisławowskich. Próby reform oraz upadek państwa. Przyczyny upadku, stosunek państw i społeczeństw europejskich. Znaczenie epoki napoleońskiej w historii społecznej i politycznej Europy.

6. Powstanie doktryn politycznych i ich ewolucja w XIX wieku. Liberalizm, konserwatyzm, socjalizm.

7. Przebieg i konsekwencje Wiosny Ludów w Europie. Ostateczny upadek feudalizmu, dominacja stosunków kapitalistycznych. Europa w II połowie XIX w. Zjednoczenie Niemiec i Włoch. Problem kolonii. Wzrost znaczenia kwestii robotniczej. Nauka społeczna kościoła katolickiego.

8. Zmiany w układzie sił po I wojnie światowej. Powstanie nowych państw. Demoliberalizm a nowe zjawiska społeczno-polityczne: autorytaryzm, faszyzm, komunizm.

9. Odbudowa państwowości polskiej. Dzieje polityczne II Rzeczypospolitej. Prawa mniejszości i Traktat Mniejszościowy (Mały traktat Wersalski). Stosunki narodowościowe w II RP.

10. Dyktatury w Europie w okresie międzywojennym. Relacje większości i mniejszości w państwie narodowym w XX stuleciu na przykładzie krajów bałtyckich.

11. II wojna światowa. Koalicja antyfaszystowska i jej znaczenie dla kształtowania ładu powojennego w świecie. Konferencje: teherańska, jałtańska, poczdamska. Podział Europy.

12.Polskie państwo podziemne. Związek Walki Zbrojnej-Armia Krajowa i Delegatury Rządu. Wymiar sprawiedliwości polskiego państwa podziemnego. Koncepcja wyzwolenia kraju. Bałtycki model oporu antynazistowskiego.

13. Stalinizm w ZSRR i państwach bloku sowieckiego. Próby oporu społecznego w państwach komunistycznych w Europie (powstanie berlińskie, Czerwiec i Październik 1956 r., powstanie węgierskie, Praska Wiosna).

14. Dzieje polityczne Europy Zachodniej po II wojnie światowej. Obecność USA w Europie. Geneza i etapy integracji. Stosunki Wschód-Zachód. Zimna wojna i „odprężenie”. Rola paktów polityczno-wojskowych.

15. Jesień Ludów 1989 r. i jej konsekwencje. Rozpad ZSRR i bloku radzieckiego. Procesy integracyjne w Europie. Brexit. Napaść Rosji na Ukrainę.

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony w sposób klasyczny z wykorzystaniem prezentacji w systemie powerpoint. Przedstawienie w sposób kompleksowy i uporządkowany najważniejszych zagadnień z zakresu historii społecznej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń i procesów zachodzących w Polsce i na Litwie.

Dyskusja ze studentami nad najważniejszymi kwestiami omawianymi podczas wykładów celem pobudzenia aktywności w zakresie formułowania opinii o procesie ewolucji ustroju politycznego oraz przemianach gospodarczych i społecznych zachodzących na kontynencie europejskim od średniowiecza do czasów najnowszych.

Możliwość przeprowadzenia konsultacji podczas dyżurów prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:10 - 16:40, sala 402
każda środa, 10:10 - 11:40, sala 404
Jaroslav Volkonovski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)