Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Czynności operacyjno-rozpoznawcze 370-PS5-4PSPEP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Szumiło-Kulczycka, Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012;

A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze, aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006

Literatura uzupełniająca:

M. Bożek, Charakterystyka ustawowych uprawnień operacyjnych służb specjalnych, Rocznik Administracji Publicznej 2015, nr 1, s. 18-47

J. Konieczny (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, Warszawa 2012.

Chrabkowski M., Metody pracy operacyjnej, [w:] Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, red. W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak, Szczytno 2013, s. 487-527.

Chlebowicz P., Filipkowski W., Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2011.

Gołębiewski J., Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, Warszawa 2008.

Horosiewicz K., Współpraca z osobowymi źródłami informacji, Warszawa 2015.

Kudła J., Kosmaty P., Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2013.

Kaucz A., Kiedrowicz M., Skinder-Pik M., Gromadzenie i przetwarzanie danych mających związek ze zwalczaniem przestępczości finansowej. Zasady dostępu, ograniczenia prawne, Warszawa 2016.

S. Michalik, O służbach specjalnych w brytyjskim parlamencie: dzieje parlamentarnej kontroli służb specjalnych w Wielkiej Brytanii (1909-1994), Warszawa 2005;

G. Szych, Kontrola operacyjna w polskim prawie antyterrorystycznym, Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS 2018, nr 39, s. 77-95

J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 2012.

A. Żebrowski, Ewolucja polskich służb specjalnych, Wybrane obszary walki informacyjnej (wywiad i kontrwywiad w latach 1989-1993), Kraków 2005;

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - K_W03,

zaliczenie pisemnezna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08, zaliczenie pisemne

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01,

zaliczenie pisemne

Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa -K_U05, zaliczenie pisemne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06 zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne polegające na rozwiązaniu testu złożonego z 21 pytań jednokrotnego wyboru.

0-10 pkt - ndst

11-12 pkt - dst

13-14 pkt - dst plus

15-16 pkt - db

17-18 pkt - db plus

19 - 21 pkt - bdb

Zakres tematów:

Pojęcie, istota i funkcje czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych

Czynności operacyjno-rozpoznawcze a czynności procesowe

Formy i metody czynności operacyjno – rozpoznawczych. katalog czynności operacyjno-rozpoznawczych

Kontrola operacyjna

Zakup kontrolowany

Poufne osobowe źródła dowodowe

Organy stosujące czynności operacyjno-rozpoznawcze

Dokumentowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych

Wykorzystanie materiałów czynności operacyjno-rozpoznawczych

Czynności operacyjno-rozpoznawcze w postępowaniu sprawdzającym

Kontrola stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych

Kontrola operacyjna na podstawie przepisów KPK

Czynności operacyjno – rozpoznawcze w orzecznictwie TK i ETPC.

Metody dydaktyczne:

wykład, analiza aktów prawnych, analiza orzecznictwa, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 14:00 - 16:15, sala 312
Katarzyna Boratyńska 9/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)