Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo i sztuczna inteligencja 370-PS5-4PSPUX
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Angwin, Społeczeństwo nadzorowane. W poszukiwaniu prywatności, bezpieczeństwa i wolności w świecie permanentnej inwigilacji, PWN, Warszawa 2019

2. M.A. Boden, Sztuczna inteligencja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

3. A. Chłopecki, Sztuczna Inteligencja – szkice prawnicze i futurologiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018

4. M. Juza, Między wolnością a nadzorem. Internet w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019 (rozdział 3)

5. L. Lai, M. Świerczyński (red.), Prawo sztucznej inteligencji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020 (wybrane rozdziały)

Literatura dodatkowa:

1. J. Brockman, Człowiek na rozdrożu. Sztuczna inteligencja - 25 punktów widzenia, Helion, Gliwice 2020

2. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe, Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2019

3. A. Przegalińska, P. Oksanowicz, Sztuczna inteligencja. Nieludzka, arcyludzka, Wydawnictwo Znak, Warszawa 2020

4. M. Torczyńska, Sztuczna inteligencja i jej społeczno-kulturowe implikacje w codziennym życiu, „Kultura i Historia” nr 36/2019 (2)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych/esej

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa/esej

Umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawnych oraz wzajemne relacje między tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa/esej

K_U5 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy

poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych

problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa/esej

Kompetencje społeczne:

K_K06 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny/esej

Metody i kryteria oceniania:

Esej 5-6 stron przesłany drogą elektroniczną (usos e-mail).

Kryteria oceny: sposób ujęcia tematu i zakres wykorzystanej literatury przedmiotu.

Zakres tematów:

Tematy:

1. Pojęcie sztucznej inteligenci (definicja, rodzaje SI, modele SI, uczenie się SI, autonomiczność). Podmiotowość prawna SI. Problem przypisania odpowiedzialności prawnej za szkody związane z działaniem SI (na płaszczyźnie prawa karnego i prawa cywilnego). 6 godz.

2. Regulacji prawna SI (Przepisy prawa cywilnego w odniesieniu do robotyki, Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji, Europejska Strategia na rzecz Sztucznej Inteligencji, koncepcja sztucznej inteligencji godnej zaufania i human centered automation, itp.). 3 godz.

3. Społeczeństwo nadzorowane/społeczeństwo inwigilowane. Ochrona prywatności w dobie nowych technologii opartych na SI. Social Credit System: czy tylko chiński eksperyment? 3 godz.

4. Sztuczna inteligencja a przetwarzanie danych osobowych. 3 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 19:00, sala 312
Sławomir Oliwniak 4/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)