Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo karne gospodarcze 370-PS5-5PSPDT
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).”

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych – K_W03; sposób weryfikacji: przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, wykonywanie e-learningu, aktywność na zajęciach

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - K_W08; sposób weryfikacji: przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, wykonywanie e-learningu, aktywność na zajęciach

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - K_U01; sposób weryfikacji: przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, wykonywanie e-learningu, aktywność na zajęciach

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - K_U05; sposób weryfikacji: przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, wykonywanie e-learningu, aktywność na zajęciach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - K_K06; sposób weryfikacji: przygotowanie i wygłoszenie prezentacji, wykonywanie e-learningu, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie indywidualnie lub w grupie eseju na zadany temat.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność na zajęciach w semestrze, pozostałe należy odrobić na konsultacjach po ustaniu przyczyny nieobecności

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie, zakres i źródła prawa karnego gospodarczego.

2. Obrót gospodarczy jako przedmiot karnoprawnej ochrony.

3. Klasyfikacja przestępstw gospodarczych.

4. Szczególny charakter kar i środków karnych stosowanych w zwalczaniu przestępczości gospodarczej.

5. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu zawarte w Kodeksie karnym.

6. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu zawarte w ustawach szczególnych.

7. Przestępstwa nadużycia zaufania.

8. Przestępstwa prowadzenia nieuprawnionej działalności gospodarczej.

9. Przekupstwa gospodarcze.

10. Przestępstwa prania pieniędzy.

11. Oszustwa gospodarcze.

12. Przestępstwa przeciwko wierzycielom.

13. Przestępstwa przeciwko funduszom.

14. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowym.

15. Przestępczość w bankowości, przestępstwa związane z wykorzystaniem kart płatniczych.

16. Struktura i uwarunkowania zorganizowanej przestępczości gospodarczej: tendencje rozwojowe zorganizowanej przestępczości gospodarczej, związki przestępstw gospodarczych i pospolitych w zorganizowanych formach przestępczości.

17. Inne wybrane przestępstwa gospodarcze.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, metoda dyskusji uzupełniana prezentacjami komputerowymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 17:30 - 19:45, sala e-learning
każda środa, 15:45 - 18:00, sala 211
Marta Dzieniszewska 16/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)