Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Kryminologiczne aspekty przestępczości 370-KS1-2PROKA
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, WoltesKluwer, Warszawa 2019.

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

E. Babie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004,

J. Szumski, Wstęp do badań i technik badań społecznych, Kraków 1999,

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2002

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

B. Wierzbicki (red.) Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Majchrzak, T. Mendel, Metoda pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999

Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG6 - metody, techniki i narzędzia badań społecznych; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy licencjackiej, dyskusja na proseminarium

KA6_WK7 - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy licencjackiej, dyskusja na proseminarium

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UW2 - formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy licencjackiej, dyskusja na proseminarium

KA6_UW3 - właściwie dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy licencjackiej, dyskusja na proseminarium

KA6_UK5 - komunikować się z użyciem terminologii specjalistycznej, w tym redagować opracowania pisemne i przygotowywać wystąpienia ustne z zakresu przedmiotów studiowanego kierunku; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy licencjackiej, dyskusja na proseminarium

KA6_UO1 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym); sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy licencjackiej, dyskusja na proseminarium

KA6_UU2 - samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy licencjackiej, dyskusja na proseminarium

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA6_KK1 - samodzielnego oceniania znaczenia źródeł informacji, dokonywania ich krytycznej oceny oraz zasięgania opinii ekspertów; sposób weryfikacji: przygotowanie finalnego planu i fragmentu pracy licencjackiej, dyskusja na proseminarium

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia seminarium konieczne jest przygotowanie finalnego planu pracy licencjackiej wraz z podstawową literaturą przedmiotu, a także fragmentu pracy licencjackiej na wybrany temat napisanego zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi pisania prac dyplomowych w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii i jego przedstawienie, opcjonalnie z prezentacją.

Zakres tematów:

Podczas seminarium zakłada się prowadzenie dyskusji nad wybranymi problemami badawczymi poruszanymi przez poszczególnych studentów w swoich pracach licencjackich z zakresu kryminologii – teoretycznymi i praktycznymi.

W szczególności zajęcia obejmują występujące w konkretnych pracach licencjackich:

- Formułowanie konkretnych problemów badawczych.

- Stawianie odpowiadających im hipotez.

- Zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze.

- Planowanie procesu badawczego.

- Prowadzenia kwerendy bibliotecznej.

- Technikę pisania pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 106
Emil Pływaczewski 12/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)