Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne koncepcje w pedagogice wczesnoszkolnej 380-WS2-2GMK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bartosik P. (2009), Edukacja domowa własnych dzieci. (W:) Edukacja i Dialog nr, 2, s.18-27.

Bałachowicz J., Korwin-Szymanowska A., Lewandowska E., Witkowska-Tomaszewska A. (2017), Zrozumieć uczenie się. Zmienić wczesną edukację, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Budajczak M. (2004), Edukacja domowa. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Budajczak M. (2003), "Wolność w edukacji" wobec różnych form jej realizowania. (W:) Rocznik Edukacji Alternatywnej nr 1, s. 147-16.

Robinson Ken (2020), Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację. Warszawa, Wyd. Element.

Kaczmarek K., Tanaś Ł., Trzewik M. (2017), Szkoły demokratyczne: założenia edukacyjne oraz charakterystyka uczniów klas I–III na tle szkoły powszechnej. (W:) Psychologia Wychowawcza nr 11, s. 113–131.

Dumowska B. (2003), Edukacja autorska w szkołach publicznych w Polsce, Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Śliwerski B. (2010), Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków, wyd. mpuls.

Bałachowicz J., A. Rowicka (red.). 2013. Nowoczesnych wychowawca –tutor, mentor, coach. Warszawa: WSP im. J. Korczaka.

Klus-Stańska D. (red.). 2014. (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków: Impuls.

Kubik A. 2006. Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej - teoria a rzeczywistość. [w:] J. Szempruch (red.), Edukacja wobec

wyzwań i zadań współczesności i przyszłości: teoria i praktyka pedagogiczna. Rzeszów: Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie ćwiczeń składa się: ocena z aktywność na zajęciach, ocena za przygotowaną pisemną pracę zaliczeniową, udział w dyskusji, prezentacja wykonanych zadań zgodnie z tematyką zajęć.

Każdy student zobowiązany jest do90 % obecności na zajęciach. Każda nieobecność powinna być zaliczona w terminie 2 tygodni od daty nieobecności

Zakres tematów:

1. Niepubliczne szkoły jako tendencja szkolnictwa przełomu wieków (społeczne, prywatne, prowadzone przez fundacje i towarzystwa); Przyczyny powstawania szkół niepublicznych; Przegląd ofert edukacyjnych.

2. Edukacja domowa – zalety i wady. Analiza zjawiska.

3. Szkoły demokratyczne – zasady funkcjonowania szkół demokratycznych

4. Szkoła bez kar i nagród (zmiany w sposobach motywowania uczniów – od behawioryzmu do konstruktywizmu).

5. Edukacja obok i poza szkołą – Leśne szkoły; Współpraca ze środowiskiem lokalnym, Wykorzystywanie potencjału najbliższego otoczenia; Współpraca z placówkami kulturalnymi.

6. Edukacja wczesnoszkolna w kontekście zmian oświatowych w Polsce i w Europie – perspektywa globalna i lokalna (analiza porównawcza tendencji rozwojowych w Polsce i innych krajach).

7. Omówienie efektów pracy na ćwiczeniach, podsumowanie kluczowych zagadnień, zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczeń, dyskusja, analiza dokumentów, prezentacja, metoda problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
4 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala A113 (cwi)
Jolanta Szada-Borzyszkowska 18/ szczegóły
5 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala A113 (cwi)
Jolanta Szada-Borzyszkowska 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)