Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopedagogiczne aspekty trudności w uczeniu się 380-WN2-2AJP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukacje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik.

Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2010.

Głodkowska J. (red.). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik

akademicki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E.; Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa 1994.

Górniewicz E.; Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 1994.

Guza A., Krzyżyk D. (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.

Jas M., Jarosińska M.,współpr. E. Wojdyła, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i

placówki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Kaja B. Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 2001.

Paszkiewicz A., Łobacz Małgorzata, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa

2013.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, [aut. Emilia Wojdyła

et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz I, [aut. Emilia Wojdyła

et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. [aut. Barbara

Trochimiak et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej], Warszawa 2010.

Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls", Kraków 2005.

Thompson Jenny, Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, (tłum. Jolanta Bartosik), Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2013.

Wyczesany J., Gajdzica Z., Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wydawnictwo Naukowe

Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć, student:

- ma pogłębioną wiedzę na temat prawidłowości poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego rozwoju dzieci ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi;

- ma pogłębioną wiedzę na temat psychopedagogicznych aspektów trudności i niepowodzeń uczniów w procesie uczenia się oraz jego

biopsychicznych i środowiskowych uwarunkowań;

- zna rodzaje zaburzeń rozwojowych stanowiących przyczyny trudności i niepowodzeń w uczeniu się;

- zna zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole;

- potrafi wyszukiwać i interpretować informacje na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia oraz specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się;

- potrafi podejmować decyzję o strategii działań naprawczych;

- potrafi racjonalnie ocenić sytuacje edukacyjne, dokonać analizy zachowania uczniów przejawiających trudności i niepowodzenia szkolne;

- potrafi zastosować właściwą dla pomocy psychologiczno-pedagogicznej strategię postępowania z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- potrafi planować pracę uczniów ze SPE dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb i możliwości z uwzględnieniem adekwatnych do specyfiki funkcjonowania dziecka metod pracy terapeutycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny z ćwiczeń jest:

obecność na zajęciach (min. 90%); przygotowanie do zajęć, aktywność; udział w dyskusji; charakterystyka funkcjonowania i możliwości terapii dziecka ze SPE- praca grupowa; IPET (propozycja) dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (praca w grupach 2-3 osobowych), wynikających z jego niepełnosprawności lub innych zaburzeń rozwojowych; analiza indywidualnego przypadku (efekt pracy grupowej); znajomość zagadnień dotyczących dzieci ze SPE (odpowiedzi ustne); wykonywanie indywidualnych i grupowych zadań

wynikających z omawianej problematyki.

Nieobecności student zobowiązany jest zaliczyć w formie odpowiedzi ustnej w terminie 2 tygodni.

Zakres tematów:

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podstawa prawna i organizacyjna.

Specyfika funkcjonowania uczniów należących do różnych grup dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci niewidome i niedowidzące, niesłyszące i niedosłyszące, dzieci z zaburzeniami zachowania, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci z problemami przystosowawczymi, dzieci szczególnie uzdolnione).

Modele pracy terapeutycznej dla uczniów ze SPE.

Analiza indywidualnych przypadków dzieci ze SPE.

Konstruowanie indywidualnych programów dostosowanych do indywidualnych możliwości dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IPET- indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny).

Projektowanie zajęć terapeutycznych wg najnowszych tendencji i rozporządzeń dla dzieci z grupy SPE.

Metody dydaktyczne:

warsztaty grupowe, metoda ćwiczeniowa, problemowa, metoda projektu, dyskusja, metody aktywizujące, analiza dokumentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.