Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczny warsztat językowy 380-N2-2YHDTA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Grupa 4; menadżer oświaty:

https://www.espressoenglish.net/formal-semi-formal-and-informal-english/

https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/careers-in-education-management

http://iteslj.org/questions/leaders.html

https://cdn.we.org/wp-content/uploads/2016/05/Part-2-Activity_Four_Leadership_Styles_May271.pdf

https://www.leadershipahoy.com/the-six-leadership-styles-by-daniel-goleman/

https://www.business-powerhouse.com/6-leadership-styles-from-daniel-goleman-author-ofleadership-that-gets-results

https://youtu.be/7Qv0o1oh9f4

https://www.youtube.com/watch?v=UxbJBkr455U&app=desktop

Efekty uczenia się:

KA7_UK1

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie języka obcego

sposób weryfikacji: udział w dyskusji w grupie

KA7_UK2

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych w zakresie języka obcego

sposób weryfikacji: testy cząstkowe , dyskusja

KA7_KK2

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę

sposób weryfikacji: przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział, zaangażowanie we współpracę w grupie

efekty uczenia weryfikowane są na podstawie:

Wiedza i umiejętności sprawdzane są w formie:

- ocenę bieżącego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

- prac, prezentacji i testów pisemnych w sali

- modułów nauczania na platformie internetowej

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętności sprawdzane są w formie:

- ocenę bieżącego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

- prac, prezentacji i testów pisemnych w sali

- modułów nauczania na platformie

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów w sali oraz prac pisemnych

-zaliczenie na min 51% modułów na platformie

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo ( udział w dyskusji i współpracy w grupie)

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, także w formie testu na internetowej platformie edukacyjnej.

91% - 100% - bardzo dobry (5.0)

81% - 90% - dobry plus (4.5)

71% - 80% - dobry (4.0)

61% - 70% - dostateczny plus (3.5)

51% - 60% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec III semestru

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zjazdu, student jest zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętność streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zakres tematów:

Emigracja, bezrobocie, starzejące się społeczeństwo, bieda i wykluczenie społeczne, dyskryminacja, społeczne skutki kryzysu,

Tematy ustalane są indywidualnie, w zależności od specjalizacji grupy

PIW, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, praca socjalna,

GRUPA 1, i 2 specjalizacja PIW

Education: pros and cons of an early start

Childhood: the as the period of threats and opportunities

School education and homeschooling: pros and cons

How has the covid pandemic affected local communities? People making difference.

tematy wybrane przez studentów w ramach prezentacji prac magisterskich z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej np.nowoczesne tendencje w dydaktyce, ocenianie kształtujące

GRUPA 3

Grupa 4; specjalizacja menadżer oświaty

cechy języka angielskiego akademickiego; język formalny i pół-formalny.

zarządzanie jednostką oświatową,

style przywództwa,

nowoczesne tendencje w dydaktyce,

tematy wybrane przez studentów w ramach prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej

Zastrzega się, że ze względu na wyznaczoną zdalną formę niektórych zajęć realizacja tematów może ulec niewielkim zmianom. Nie wpływa to na osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% w formie stacjonarnej oraz 50% z wykorzystaniem modułów do samodzielnej realizacji na platformie w oparciu o materiały specjalistyczne.

Metoda warsztatowa- zajęcia polegają na poszerzaniu słownika angielskich wyrażeń specjalistycznych; ćwiczenie rozumienia tekstu/nagrania specjalistycznego; wyrabianie oglądu różnic i podobieństw tekstów specjalistycznych polskich i angielskojęzycznych.

- analiza tekstów autentycznych

- dyskusja

- praca w grupach

-prezentacje tematów specjalistycznych

Duży nacisk kładzie się na formy aktywne, zwłaszcza mówienie i konwersacje. Prace indywidualne, np. projekty lub lektura tekstów popularnonaukowych, które wspierają zgłębianie wiedzy wg indywidualnych potrzeb i zainteresowań studenta.

Zaliczenie na ocenę na koniec semestru.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala A203 (cwi)
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 35/ szczegóły
2 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala A113 (cwi)
Małgorzata Penza-Szachowicz 31/ szczegóły
3 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala B123 (cwi)
Barbara Rudziak 22/ szczegóły
4 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala B125 (cwi)
Iwona Kubas 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)