Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Służby zagraniczne 370-AS2-2SZG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dyplomacja, pod red. M.Wilk, Łódź 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. T.Orłowski, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2010.

2. J. Sutor. Leksykon dyplomatyczny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Przekazanie wiedzy z zakresu baz bibliograficznych i serwisów informacji prawniczych (np.

LEX), źródeł informacji o przestępczości (np. statystyki policyjne, sądowe), merytoryczno-

formalnych wskazówek pisania pracy magisterskiej, metod, technik i narzędzi badawczych

właściwych kryminologii.

Wiedza, student zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - KP7_WG1.

- w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia badań kryminologicznych dotyczących objawów, przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości- KP7_WG6.

- w pogłębionym stopniu zasady prawa autorskiego i

prawa własności przemysłowej - KP7_WK5

Umiejętności, student potrafi:

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia (w tym zaawansowane techniki informacyjno- komunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu procesów prawno-społeczno-gospodarczo-politycznych, ich wpływu na przestępczość oraz prognozować jej rozwój - KP7_UW3.

- formułować problemy badawcze i testować odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych - KP7_UW4.

- przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju przestępczości - KP7_UW5.

- przygotować opracowania pisemne lub prowadzić debatę na tematy prawne i kryminologiczne - KP7_UK3.

- współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej realizacji postawionych zadań - KP7_UO1.

Weryfikacja wszystkich efektów w formie zaliczenia pisemnego.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia konwersatorium jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. konwersatorium, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Konwersatorium kończy się zaliczeniem pisemnym (esej). Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i znaczenie dyplomacji w stosunkach międzynarodowych.

2. Służba zagraniczna z perspektywy stosunków konsularnych i dyplomatycznych.

Pojęcie, skład i organizacja służby zagranicznej w Polsce.

3. Służby konsularne RP.

4. Służby dyplomatyczne RP.

5. Miejsce służby zagranicznej RP w architekturze ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa.

6. Instrumentarium pracy przedstawicieli dyplomatycznych i urzędników konsularnych.

7. Służby zagraniczne RP na świecie.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach, konsulatacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 15:30, sala 314
każdy wtorek, 17:00 - 19:15, sala e-learning
Iwona Wrońska 20/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)