Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Sądowa kontrola administracji skarbowej 370-SN2-2SEMSK
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

E. Ruśkowski (red.) Prace licencjacki i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

B. Wierzbicki, (red.). Praca magisterska – od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA7_WG5, absolwent zna i rozumie główne tendencje rozwojowe w sferze podatków i administracji skarbowej oraz prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie

Umiejętności:

KA7_UW4, absolwent potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz zakresu działania organów i sądów realizujących zadania związane ze stosowaniem prawa podatkowego

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie

KA7_UK2, absolwent potrafi prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązującym w obszarze podatków i administracji skarbowej

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie

Kompetencje społeczne:

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie

KA7_KK1. Absolwent jest gotów do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy prawa podatkowego

Sposób weryfikacji: ocena ciągła, prace pisemne, praca w grupach, zaliczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie na ocenę po przedstawieniu problemu naukowego w formie pisemnej (lub przesłanej elektronicznie) oraz uzasadnieniu wyboru tematu pracy magisterskiej.

Ocena aktywności na zajęciach; W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, także w formie on-line (dyskusja dydaktyczna, wspólne omawianie zagadnień na podstawie własnych doświadczeń, materiałów i literatury przedmiotu), poprawne wykonanie cząstkowych zadań i ćwiczeń (indywidualnych i grupowych) oraz indywidualne wykonanie i pracy magisterskiej.

Kluczowe znaczenie dla końcowej oceny ma ukończenie i jakość pracy magisterskiej

Zakres tematów:

1. Istota pracy dyplomowej

2. Metodologia opracowania planu pracy

3. Metodologia zbierania źródeł do pracy

3. Studia nad instytucjami i zagadnieniami z zakresu sądowej kontroli administracji skarbowej

4. Metodologia pisania pracy

- założenia pracy

- struktura pracy

- cel i funkcje wstępu i zakończenia pracy

- zasady sporządzania [przypisów

- wymogi edytorskie

Metody dydaktyczne:

Seminarium i konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 302
Piotr Pietrasz 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)