Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka przestrzenna - przedmiot oferowany w jezyku angielskim 330-ES1-1GPZ#E
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. "Spatial planning", United Nations, Geneva 2008.

2. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

3. M. Sofer, A. Sorensen, K. Czapiewski "]Local development in urban and rural space : project and planning", Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2015

4. Ergan Y., An Overview of Urban and Regional Planning, 2018, IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.75766

5. Suchecki B., "Spatial econometrics and regional economics analysis", Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza, Student zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów (KP6_WG1)

- w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących

struktury i instytucje gospodarcze, rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła zmiany i sposoby działania z uwzględnieniem

uwarunkowań demograficznych, geograficznych, przestrzennych i finansowych (KP6_WG6)

Umiejętności, Student potrafi:

- planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone

konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse (KP6_UO1)

Kompetencje społeczne, Student jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w

świecie w tym z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, finansów i prawa (KP6_KK1)

- uznawania znaczenia wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w rozwiązywaniu konkretnych problemów

poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i

międzynarodowym (KP6_KK2)

Weryfikacja efektów uczenia odbędzie się na podstawie metod i kryteriów oceniania.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, prezentacje.

Zakres tematów:

1. The essence and basic issues of spatial management of spatial planning.

2. Development in space. Contemporary development inequalities in the world, basic challenges and goals.

3. Basic theories of spatial economy (theories of location, theories of endogenous development).

4. Spatial planning in regions and cities (models, tools, trends, universal design).

5. The spatial distribution of infrastructure and the socio-economic development.

6. Planowanie przestrzenne w Polsce - studium przypadku.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań, studia przypadku, praca z literaturą przedmiotu, dyskusja, prezentacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)