Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań kulturoznawczych 430-KS1-2MET
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Angrosino Michael, Badania etnograficzne i obserwacyjne, tłum. Maja Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa 2010, s. 81-125

Babbie Earl, rozdz. 4: Plan badań, [w:] tegoż, Badania społeczne w praktyce, tłum. Witold Betkiewicz i In., Warszawa 2005, s. 109-138

Barbour Rosaline, Badania fokusowe, PWN, Warszawa 2010, s. 21-151

Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David, rozdz. 11: Konstruowanie kwestionariusza, [w:] tychże, Metody badawcze w naukach społecznych, tłum. Elżbieta Hornowska, Poznań 2001,, s. 266-296

Hammersley Martyn, Atkinson Paul, Problemy etyczne, [w:] tychże, Metody badań terenowych, tłum. Sławomir Dymczyk, Poznań 2000, s. 268-291

Nowotny Agata, Sztandar-Sztanderska Karolina, Daszkowska-Kamińska Aleksandra, 2010, Jak diagnozować środowisko lokalne?, „Równać szanse”: http://rownacszanse.pl/uploads_public/cms/parameter-1535/3412_Poradnik_do_diagnozy_RS_2010_OKG.pdf ; http://rownacszanse.pl/uploads_public/cms/parameter-1519/3414_Poradnik_do_diagnozy_wywiady_RS_2010_OKG.pdf

Literatura uzupełniająca:

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2003

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa 2004

Banks Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2009

Creswell John W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Warszawa 2013

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., 2010, (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, t. 2

Flick Uwe, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010

Karpiński Jakub, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Białystok 2018

Kmita Jerzy, Kultura jako przedmiot badań, Poznań 2001

Kozinets Robert V., Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa 2012

Kvale Steinar, Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. Stanisław Zabielski, Białystok 2004

Kvale Steinar, Wprowadzenie do badań z zastosowaniem techniki wywiadu; Epistemologiczne problemy związane z prowadzeniem wywiadów, [w:] tegoż: Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010, s. 27-57.

Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, , t. I i II, PWN, Warszawa 2010

Rapley Tim, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010

Salzman Philip Carl, Rice Patricia C., Myśleć jak antropolog, Gdańsk 2009

Schuman Howard, Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Warszawa 2013

Silverman David, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007

Silverman David, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008

Szerder Mirosław, Metoda i technika sondażowych badań opinii, Warszawa 2010

Sztumiński Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005

Efekty uczenia się:

1. Wiedza. Absolwent/absolwentka (P6S_WG KA6_WG1, P6S_WG KA6_WG3):

a) zna podstawowe podejścia badawcze, pojęcia i terminy stosowane w badaniach kultury;

b) zna podstawowe metody i zasady prowadzenia badań kultury współczesnej.

2. Umiejętności. Absolwent/absolwentka (P6S_UW KA6_UW1, P6S_UW KA6_UW2, P6S_UW KA6_UW3, P6S_UW KA6_UW5):

a) potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce badając i interpretując zjawiska kulturowe;

b) potrafi krytycznie analizować zjawiska kulturowe.

3. Kompetencje. Absolwent/absolwentka (P6S_KR KA6_KR2):

a) ma świadomość konieczności dokonywania wyboru właściwych metod postępowania badawczego w zależności od charakteru analizowanych zjawisk kulturowych.

Sposoby weryfikacji: projekt badawczy, aktywność na zajęciach, udział w konsultacjach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: projekt badawczy: grupy-2-4 osobowe, które:

- opracowują problem badawczy, wybierają metodę badawczą, konstruują plan badań i opracowują bibliografię dotyczącą projektu badawczego. Temat badań musi zostać zaakceptowany przez prowadzącego ćwiczenia. Zaliczenie projektu odbywa się na podstawie raportu z przeprowadzonych badań.

- frekwencja: możliwa jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona , forma zaliczenie nieobecności po konsultacji z prowadzącym

- aktywność na zajęciach poparta lekturą tekstów

- realizowanie o czasie kolejnych etapów projektu badawczego.

Zakres tematów:

1. .

Metodologia badań kulturoznawczych - wprowadzenie.

2. Plan badań i prowadzenie postępowania badawczego.

3. Obserwacja w badaniach kultury.

4. Kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze.

5. Wywiad jakościowy.

6. Praca nad projektem badawczym.

7. Prowadzenie badań i prezentacja ich wyników.

Metody dydaktyczne:

lektura monograficzna, praca zbiorowa, praca indywidulana, dyskusja, elementy wykładowe w prezentacji materiału teoretycznego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala B4
Ewa Kępa 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)